"Kauhea kossukesä" : Alaikäiset alkoholinkäyttäjät sanomalehdessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10013
Title: "Kauhea kossukesä" : Alaikäiset alkoholinkäyttäjät sanomalehdessä
Author: Markkanen, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2005-09-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/10013
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä tutkitaan sitä, miten yläaste-lukioikäiset nuoret representoitiin Helsingin Sanomien kirjoituksissa huhti-marraskuussa 2004. Tutkimuskysymysten tavoitteena on selvittää, onko nuorten representaatioista löydettävissä jakoa viattomaan, uhrimaiseen ja toisaalta pahantekijään, pois paikoiltaan olevaan nuoreen. Toisena tavoitteena on selvittää, millaisiksi kirjoituksissa esiintyvien nuorten ja aikuisten suhteet kuvailtiin. Tutkimuksen aihetta lähestytään muun muassa Nick Leen, Heinz Hengstin sekä Wynin ja Whiten konstruktionististen teorioiden valossa, joissa käsitellään lapsen ja nuoren asemaa nyky-yhteiskunnasssamme sekä tapoja, joilla heidät julkisessa keskustelussa representoidaan. Teorioiden mukaan lasta ei yhteiskunnassa ole totuttu näkemään itsenäisenä toimijana, vaan aikuisen vastakohtana, ei-valmiina. Se millaiseksi lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden vaiheet yhteiskunnassa nähdään, riippuvat taloudellisista, sosiaalisista ja historiallisesita tekijöistä. Tutkimusmenetelmänä on positiointianalyysi, jonka teoreettisena kehikkona on Van Langenhoven ja Rom Harrén positiointiteoria, sekä Norman Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi. Aineistossa eniten esillä olevat aikuiset olivat pääasiassa asiantuntijoita, poliiseja ja nuorten vanhempia. Asiantuntijapuhe koostui sekä nimeltä mainittujen että mainitsemattomien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten tekemiin tilastoihin ja lausuntoihin koskien nuorten alkoholinkäyttöä. Tyypillisimmillään nuori positioitiin tässä yhteydessä joko täysraittiiksi tai humalahakuiseksi. Asiantuntijapuheella määriteltiin nuorten alkoholinkäytön ongelmaa sekä korostettiin sen vakavuutta huolenilmaisuilla. Asiantuntijapuheessa määriteltiin myös sitä, millaista on oikeanlainen kasvaminen aikuiseksi. Jako viattomaan ja pahantekijään oli erilaista eri sukupuolilla. Miehisiä juomatapoja opettelevat tytöt paitsi nolasivat itsensä, myös ovat vaarassa liukua pois "tyttöydestä", eräällä tavalla pois paikoiltaan. Tyttöjen juomisen ongelmallisuutta perusteltiin lääketieteellisillä ja yhteiskunnallisilla tekijöillä. Edellisen, "märän sukupolven" katsottiin olevan huono esimerkki, jolta nuoret oppivat humalahakuisen juomisen. Kontrolloimattomimmiksi positioitiin tuntemattomat nuoret, joiden todennäköisyys rikosten tekemiseen oli suurempi kuin tuttujen nuorien. Aineistossa esiintyneet poliisit oli useimmiten positioitu nuoria kontrolloiviksi. Poliisien tehtävänä aineistossani oli pitää julkisen tilan järjestystä yllä ja varautua nuorten juhlintaan. Myös poliisin lausuntoja ja tilastotietoja käytettiin tutkijoiden tapaan legitimoimaan nuorten alkoholinkäytön ongelmaa. Vanhempien nuoriinsa kohdistamasta kasvatuksesta puhuttiin usein, mutta heitä käytettiin kirjoituksissa vain yhden kerran lähteenä. Vanhempien toimintaa lastensa kasvattajina ja kontrolloijina arvioitiin ja kritisoitiin asiantuntijoiden ja poliisin toimesta. Heidän katsottiin olevan viime kädessä vastuussa nuorten juomisesta. Vääränlaisesta vanhemmuudesta seurasi suuremmalla todennäköisyydellä nuoren alkoholinkäyttöä. Vanhemmuus ja perhe-elämä alistuivat näin julkiselle tarkastelulle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: alkoholinkäyttö
nuoret
representaatio
lehdistökirjoittelu
Helsingin Sanomat
positiontiteoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record