Koulutuksen vaikutus talouskasvuun kehitysmaissa - teorian ja empirian ristiriita

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10030
Title: Koulutuksen vaikutus talouskasvuun kehitysmaissa - teorian ja empirian ristiriita
Author: Jolma, Mirjami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-09-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10030
Thesis level: master's thesis
Abstract: Neoklassisten ja endogeenisen kasvun talouskasvuteorioiden mukaan inhimillinen pääoma ja koulutus vaikuttavat positiivisesti talouskasvuun. Kuitenkaan monissa kehitysmaissa tapahtuneen koulutussijoitusten nopean kasvun ja talouskasvun välillä ei ole useissa uusissa empiirisissä tutkimuksissa havaittu positiivista yhteyttä. Maakohtaista vaihtelua löytyy, mutta kaikkiaan tilastoaineiston ja teorian välillä vallitsee ristiriita. Tässä tutkielmassa käydään ensin läpi koulutuksen ja talouskasvun yhdistävää teoriataustaa sekä aiheesta tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. Tämän jälkeen etsitään syitä havaittuun ristiriitaan. Lopuksi on käytännön esimerkkimaana Vietnam, jossa toteutettiin vuosina 1986-1996 laaja talouskasvun kiihdyttämiseen tähdännyt koulutusjärjestelmän uudistus. Selitysehdotuksia empiiristen tulosten ja teorian väliselle ristiriidalle on useita. Tuloksiin on vaikuttanut käytettävissä olleiden kehitysmaita koskevien tilastojen epäluotettavuus, puutteellisuus ja tilastollisten aikasarjojen lyhyys. Myös odotukset koulutuksen vaikutuksesta, erityisesti sen nopeudesta, ovat olleet epärealistisia. Tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomiota pitkän aikavälin tarkastelun vähäisyyteen tutkimuksissa, sillä koulutussijoitusten todellinen tuotto näkyy vasta pitkällä aikaviiveellä. Osassa empiirisiä tutkimuksia on havaittu, että inhimillisen pääoman rajatuotto riippuu positiivisesti jo olemassaolevasta inhimillisen pääoman varannosta. Teoreettisena selityksenä tälle ilmiölle esitetään Azariadisin ja Drazenin malli, jossa koulutuksen positiivisilla ulkoisvaikutuksilla on kynnysominaisuus. Ennenkuin riittävä inhimillisen pääoman alkuvaranto on saavutettu ei koulutus tuota mallissa talouskasvua. Kynnystason saavutettuaan koulutuksen vaikutus on merkittävä. Kaikki koulutussijoitukset eivät kuitenkaan johda kehitysmaata kohti inhimillisen pääoman teoreettista kynnyarvoa edes pitkällä aikavälillä. Koulutussijoitusten tuotto riippuu myös koulutuksen laadusta ja kohdentamisesta sekä yhteiskunnallisista olosuhteista. Koska koulutuksen laatu riippuu läheisesti käytettävissä olevista varoista, köyhissä maissa oleellisin kysymys on koulutuksen oikea kohdentaminen. Koulutuksen jakautumisen ja kohdentamisen merkitystä tarkastellaan ensin yleisesti Judsonin koulutuksen "kultakaivosmallin" perusteella, ja sitten köyhien ja naisten koulutukseen liittyvien erityisominaisuuksien mukaan. Koulutuksen jakautuminen on harvoin optimaalista. Erityisesti köyhät ja naiset jäävät kehitysmaissa usein aliedustetuiksi koulutusjärjestelmässä. Koulutussijoitusten tuoton maksimoiminen edellyttää lisäksi vakaata yhteiskuntarakennetta. Vietnamissa toteutetut uudistukset koskivat pääosin koulutuksen rahoitusta. Julkisen rahoituksen painopisteen siirtäminen perusasteen koulutuksesta ylemmille koulutusasteille johti lyhyellä aikavälillä eriarvoisuuden kasvuun väestöryhmien välillä ja korkeasti koulutettujen ylitarjontaan kehittymättömillä markkinoilla. Talouskasvuvaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa. Kirjallisuuskatsaustyyppisen tutkielman tärkeimpinä lähteinä: Azariadis ja Drazen (1990), Judson (1998) ja Pritchett (1996)
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: koulutus
talouskasvu
kehitysmaat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record