Asukasaktiivi vaikuttajana ja vastuunkantajana - tutkimus asukasosallistumisesta Espoonlahdessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10033
Title: Asukasaktiivi vaikuttajana ja vastuunkantajana - tutkimus asukasosallistumisesta Espoonlahdessa
Author: Kärki, Jarmo Sakari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-04-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/10033
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan osallistumista asukasjärjestöaktiivien näkökulmasta. Osallistuminen on yhtäältä demokraattisia perusoikeuksia korostava hallinnollinen käsite ja toisaalta se viittaa ihmisten aloitteelliseen ja tavoitteelliseen paikallisyhteisötason vaikuttamistoimintaan. Osallistumista on luokiteltu muun muassa osallistujan päätöksentekoaseman ja osallistumismuodon institutionaalisuuden perusteella. Paikallisyhdistystoiminta on yksi käytetyimmistä ja tehokkaimmaksi koetuista osallistumismuodoista. Osallistumista on selitetty muun muassa koulutustasolla, ammatilla, taloudellisella varallisuudella, iällä, järjestöjäsenyydellä, paikallisyhteisön koolla, vapaa-ajan määrällä ja lainsäädännön suomilla oikeuksilla. Osallistuminen saa erilaisia merkityksiä erilaisista kansalaispositioista katsoen. Osallistuminen ja osallistumattomuus kasautuvat. Modernin länsimaisen ihmisen kansalaispätevyyden arvellaan kasvaneen samalla kun ihmisten koulutustaso on noussut ja tekninen kehitys on mennyt eteenpäin. Tämä asettaa uusia haasteita paikalliselle demokratiamallille. Kolmannen sektorin resurssit paikallisyhteisöissä on huomioitava uudella tavalla. Kunnallista hallintoa ja byrokratiaa kritisoidaan aitojen osallistumismahdollisuuksien tukahduttamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää paikallistason asukasaktiivien kokemuksia osallistumisesta ja rakentaa ymmärrystä asukasosallistumisesta paikallisyhteisön aktiivien näkökulmasta käsin. Inspiraatioperustana on kysymys siitä, miksi jotkut ihmiset osallistuvat ja toiset eivät. Tutkimustehtävä tiivistyi asukasaktiivien osallistumisen perustelujen, rajoitteiden ja vaikuttavuuden selvittämiseen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Suur-Espoonlahden alueella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin asukasaktiivien teemahaastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Tutkimuksen analysoidun pääaineiston muodostaa 12 espoonlahtelaisen asukasaktiivin haastattelut. Tutkimusaineisto analysoitiin kvalitatiivisesti koodaamalla ja teemoittelemalla tutkimuskysymysten mukaisesti. Asukasosallistumisen motivaatioperusta lepää yhteisvastuullisuuden, vahvan paikallisidentiteetin, selkeän toimintavision, tulisieluisuuden ja osallistumiseen sosiaalistumisen päällä. Asukasaktiivisuutta voimakkaimmin rajoittavia tekijöitä ovat järjestöaktiivien määrällinen vähyys, paikallisyhteisön sosiaaliset ongelmat, toimitilojen puute, muutoskitka, tiedotusongelmat ja asukasosallistujien turhautuminen. Asukasaktiivien vaikutusmahdollisuuksia lisää heidän sosiaalisen verkoston laajuus ja henkilökohtaiset suhteet kunnallisiin päättäjiin. Asukasaktiivit kokevat kuitenkin vaikutusmahdollisuutensa kunnan päätöksentekoon ja kansalaispätevyytensä hyvin rajallisiksi. Olemassa olevat osallistumismuodot ovat vielä keskeneräisiä ja heikosti toimivia. Asukkaat ja kunnan päättäjät eivät useinkaan aidosti kohtaa toisiaan. Tarvitaan siis uudenlaisia osallistumisen muotoja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: osallistuminen - asukkaat - Espoonlahti
kolmas sektori - asukasyhdistykset - Espoo
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record