"On semmonen tunne, että puristetaan kuin pesusientä, ihan kuivaks." : toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden työssä jaksaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10121
Title: "On semmonen tunne, että puristetaan kuin pesusientä, ihan kuivaks." : toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden työssä jaksaminen
Author: Sundén, Saija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 1999-11-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/10121
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten toimeentulotuen parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamista. Tutkimuksessa pyritään selvittämään miksi toimeentulotuen sosiaalityöntekijä uupuu työssään sekä löytämään merkkejä, joiden avulla lisääntyvä työuupumus voitaisiin tunnistaa. Työuupumusta synnyttäviä tekijöitä tarkastellaan erityisesti yhteiskunnallisten muutosten, organisatoristen seikkojen sekä toimeentulotukityön luonteen valossa. Työuupumuksen oireiden oletetaan vastaavan Työterveyslaitoksen tutkijoiden Terhi Pöyhösen ja Martti Olkinuoran (1985) ja Terhi Pöyhösen (1987) mallien oireita. Tutkimus on tehty kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusote on hermeneuttinen eli ilmiön ymmärtämiseen pyrkivä ja tutkimusmenetelmä on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineisto on kerätty haastattelemalla kymmentä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa toimeentulotuen parissa työskentelevää sosiaalityöntekijää. Aiempaa työuupumustutkimusta arvioidaan kriittisesti ja mietitään sen paikkaa työntutkimuksen sisällä (perinteinen vs. kehittävä työntutkimus). Tutkimuksessa pyritään aiempaa paremmin ottamaan tarkasteluun mukaan myös laajemmat työelämän muutokset sekä huomioimaan sosiaalityöntekijöiden oma vaikutus työnsä muotoutumisessa ja sitä kautta myös työuupumuksen synnyssä. Tutkimuksessa päädytään siihen, että työuupumuksen syntyyn vaikuttavat niin työn ulkoiset reunaehdot kuin myös työn sisäinen ristiriitaisuus. Yhteiskunnallinen taloudellinen ja poliittinen murros lisää toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden työn rasittavuutta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen koetaan vaikeaksi. Keskeisimmäksi työuupumusta aiheuttavaksi tekijäksi tutkimuksessa osoittautuu kiire, joka johtuu tänä päivänä pikemminkin työn lisääntyvästä vaativuudesta kuin suurista asiakasmääristä. Työuupumukseen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan myös työn huono arvostus, työn byrokraattisuus sekä palautteen puute. Työtä ei sen sijaan koeta rutiininomaisena eikä työn kontrolliluonnetta häiritsevänä. Työyhteisön merkitys työssä jaksamisen kannalta on suuri. Työuupumuksen oireet osoittautuvat tutkimuksessa odotetusti moninaisiksi. Erityisesti esiin tulee voimakas väsymys. Oireiden moninaisuudesta johtuen tutkimuksessa päädytään siihen, että yksittäisten oireiden tarkastelemisen sijasta tulisi kiinnittää huomiota siihen, muuttuuko henkilön persoonallisuus jollakin tavalla eli aletaanko käyttäytyä itselle vieraalla tavalla. Työuupumuksen oireiden tuntemus on tärkeää tilanteen tunnistamiseksi, koska työuupumus kehittyy salakavalasti ja pitkän ajan kuluessa. Työuupumuksen ehkäisyssä tärkeää on pysähtyminen ja oman tilanteen realistinen uudelleenarvioiminen. Erittäin tärkeä on työyhteisön ja lähimmän esimiehen rooli. Johtava sosiaalityöntekijän tulisi huolehtia siitä, että työyhteisön vuorovaikutus on kunnossa ja keskustelua käydään säännöllisesti. Tutkimuksen merkittävä ja ilahduttava tulos on, että toimeentulotuen sosiaalityöntekijöiden taholta ilmenee uudenlaista pohdintaa oman työn laadusta. Halukkuutta työn kehittämiseen löytyy ja oman roolin merkitys toimeentulotukiuudistuksen onnistumisessa tunnistetaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalityöntekijät
työn kuormittavuus
uupumus
jaksaminen
sosiaalityö
toimeentulotuki
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.32Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record