Työn verotuksen vaikutus palkkoihin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10154
Title: Työn verotuksen vaikutus palkkoihin
Author: Färkkilä, Niilo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-05-02
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10154
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa luodaan teoreettinen katsaus ansiotuloverotuksen ja palkkakehityksen vaikutuksiin sekä esitellään työnverotukseen liittyviä tutkimustuloksia. Työn tavoitteena on pyrkiä vastaamaan kysymykseen, onko tuloverotuksen muutoksilla mahdollista vaikuttaa palkkoihin ja sitä kautta työttömyyteen. Analyysin kannalta on tärkeää erotella toisistaan käsitteet verokiila, verotuksen progressio ja verotuksen rakenne. Näiden käsitteiden erilaisia työllisyys vaikutuksia pyritään selvittämään. Täydellisen kilpailun tilanteessa ansiotuloverojen vaikutukset työllisyyteen ovat yksiselitteisesti negatiivisia: verot nostavat työn kustannuksia työnantajalle ja vähentävät työnkysyntää. Epätäydellisillä työmarkkinoilla verojen vaikutukset ovat erilaiset. Palkkaverokiilan vaikutuksesta työnkustannukset ovat korkeampia työnantajille. Ansiotuloverotuksen progressiivisuus sen sijaan johtaa verrattain yleisillä ehdoilla palkkamalttiin ja lisääntyneeseen työnkysyntään. Toisaalta progression negatiivisena vaikutuksena on, että se saattaa vähentää kannustimia työntarjontaan. Teoreettisen tarkastelun pääpaino on ammattiyhdistysmalleissa, erityisesti ns. right to manage -mallissa. Tämän mallin mukaan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat palkoista, jonka jälkeen yritykset päättävät työllisyydestä. Työssä johdetaan yleisellä tasolla progression ja verokiilan vaikutukset palkkatasoon täydellisen kilpailun, monopoliliitto- ja right to manage -mallin tapauksissa, sekä esitellään lyhyesti muita työmarkkinamalleja. Tutkielman empiirisessä osassa estimoidaan instrumentaalimuuttujia käyttäen palkkafunktiota suomalaisella disaggregoidulla aikasarja-aineistolla. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti verotuksen progressiivisuuden vaikutukset eri ryhmissä. Aineiston runko koostuu sukupuolittain ja koulutusryhmittäin luokitelluista palkkatiedoista vuosilta 1977-2004 sekä veromuuttujista. Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan verotuksen progressiivisuudella on tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia palkkakehitykseen, mutta vaikutusten suuruudet ovat tulo-/koulutusryhmäsidonnaisia. Työn tärkein tulos on, että suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa on syytä tarkastella disaggregoidusti, sillä on syytä olettaa, että palkanmuodostus on merkittävästi erilaista eri palkansaajaryhmien osalta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: työn taloustiede
palkanmuodostus
ansiotuloverotus
verotuksen progressio
työttömyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record