Kulttuurin uudet markkinat : Kulttuurivienti-käsitteen ja kulttuuriviennin edellytysten tarkastelua teorian ja empiirisen aineiston valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10162
Title: Kulttuurin uudet markkinat : Kulttuurivienti-käsitteen ja kulttuuriviennin edellytysten tarkastelua teorian ja empiirisen aineiston valossa
Author: Ranne, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-01-21
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10162
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kulttuuriviennin käsitettä ja kulttuuriviennin edellytyksiä. Kulttuuriministeri Tanja Saarela asetti 28.10.2005 poikkihallinnollisen kulttuuriviennin kehittämistyöryhmän. Sen tehtäväksi tuli valmistella kulttuuriviennin yleinen kehittämisohjelma, jolla kulttuurivienti nostetaan tasa-arvoiseksi vientialaksi muiden vientialojen joukkoon. Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 kuuluu osaksi kansallista Lissabonin strategian kilpailukykytavoitteiden täytäntöönpanoa. Luovien alojen kehittämistoimet ovat osa valmistautumista talouden ja tuotannon syvään rakennemuutokseen. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:5.) Tutkimus pyrki omalta osaltaan osallistumaan siihen keskusteluun, mitä ministeriöiden yhteistyönä toteutettava kulttuurivienti-hanke on Suomessa herättänyt. Tutkimuksen pääkysymykset olivat seuraavat: Miten kulttuuriviennin käsite välittyy empiirisestä aineistosta? Miten kulttuurivienti todentuu kulttuuritoimijoiden työskentelyssä? Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä suomalaisessa ja norjalaisessa kulttuurivienti-keskustelussa ilmenee? Suomen kulttuurivienti-hanketta verrattiin tutkimuksessa Norjan kulttuuripoliittiseen ja kulttuurivientiä koskevaan tilanteeseen. Suomen ja Norjan välillä nähtiin olevan useita yhtäläisyyksiä, joiden koettiin tuovan mielenkiintoista tarkastelukulmaa tutkimukselle. Tutkimuksen aineisto koostui tutkijan keräämistä asiantuntijahaastatteluista, Suomen kulttuurivienti-hanketta koskevista selvityksistä ja yhteiskuntatieteellisestä kirjallisuudesta. Tutkimukseen haastateltiin kulttuurin parissa toimivia henkilöitä (11 henkilöä, yhdeksän haastattelua). Haastateltavaksi valitut edustavat kulttuuriviennin asiantuntijuutta hyvin eri tavoin. Heidän asiantuntijuutensa perustu tarkasti määriteltyyn tai yleisesti tunnustettuun asiantuntijuuteen, vaan he edustavat käytännön työssään kulttuuritoimijuutta ja kulttuuritoimintaa tai -työtä erilaisin tavoin. Tutkimukseen kerätyt haastattelut ovat luonteeltaan asiantuntijahaastatteluja. Haastattelut kerättiin teemahaastattelun metodiikkaa käyttäen ja valmiit haastattelut litteroitiin erillisiksi dokumenteiksi. Haastattelut saatettiin dialogiin muun aineiston kanssa jo tutkimuksen alkupuolella. Tutkimuksen perusteella kulttuurivienti näyttäytyy hyvin monimuotoisena ilmiönä. Asiantuntijoiden mukaan henkilökohtainen verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa on kulttuuriviennin keskeinen työtapa. Kulttuuriviennin tarkastelun kautta on havaittavissa muutoksia esimerkiksi julkisen vallan siirtymisestä median piiriin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Uutta kulttuuria tuotetaan ja levitetään yhä enemmän Internetin sähköisissä ympäristöissä. Suomalaista kulttuurivienti-hanketta toteutetaan vahvasti valtiollisena hankkeena, kun taas Norjan tilannetta voidaan tarkastella elinkeinoelämän ja kulttuurin alojen lisääntyvänä yhteistyönä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kulttuurivienti
luova talous
verkostoituminen
kulttuuriteollisuus
kulttuuriyhteistyö
Pohjoismaat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record