Asiantuntijatiedon määrittyminen ja merkitys organisaation kehittämisen kentällä. Tapaustutkimus Kehittäjän Karttakirja

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10273
Title: Asiantuntijatiedon määrittyminen ja merkitys organisaation kehittämisen kentällä. Tapaustutkimus Kehittäjän Karttakirja
Author: Tuominen, Carita Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2001-03-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/10273
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee organisaation kehittämisen kentällä tapahtuvaa asiantuntijuuden määrittymistä ja sen eri toimijoiden ymmärrystä kehittämisestä, kehittämisen hallinnasta ja asiantuntijuuden roolista. Tutkielmassa tarkastellaan tätä organisaation kehittämisen kenttää diskursiivisena kenttänä, jossa "pelaajat" taistelevat käyttämiensä paikallisten tulkintojen sisällöstä ja "totuudellisuudesta" muita diskursiivisella kentällä sijaitsevia "osapuolia" vastaan. Keskeiset diskursiivisen kentän kamppailut liittyvät asiantuntijoiden ja maallikkojen väliseen suhteeseen ja siihen, kenellä on oikeus ja valta tuottaa ja määritellä legitiimejä tosiasioita organisaation kehittämisestä. Keskeistä tässä on asiantuntijuuden määrittyminen ja asiantuntijuuteen liittyvä valta sekä sen yhteys tietoon, sen kysyntään, ajanmukaisuuteen ja hyödynnettävyyteen. Empiirinen aineisto koostuu tekstiaineistosta, joka muodostuu haastatteluista sekä käsikirjan teksteistä. Tutkielman empiirisen aineiston tärkeän osan muodostaa organisaation kehittäjien (N=52) laadullinen teemahaastatteluaineisto, joka jakaantuu kolmeen haastatteluryhmään: tiedon tuottajat, tiedon välittäjät ja tiedon käyttäjät. Tutkielmassa keskeisessä asemassa on myös yleisestä teoreettisesta tietämyksestä, tutkimustiedosta ja käytännön kokemuksista syntynyt johtamisen apuväline, Kehittäjän Karttakirja -niminen tietotuote. Aineistoa on tutkittu diskurssiivisena muodostelmana, jossa uusinnetaan ja tuotetaan kuvaa asiantuntijajärjestelmän eri ulottuvuuksista, asiantuntijoiden ja maallikoiden valtasuhteista sekä organisaation kehittämisen ajattelun ja toiminnan muodoista. Työn teoreettinen viitekehys muodostuu asiantuntijajärjestelmistä, joita tarkastellaan kirjallisuuden valossa sekä käytännön asiantuntija-maallikkosuhteessa. Tutkielmassa käsitellään asiantuntijajärjestelmiä, asiantuntemusta ja asiantuntijatietoon liittyvää valtaa luottamuksen, turvallisuuden sekä vakuuttavuuden teemoin. Asiantuntijakulttuurin modernisaatio näyttäytyi aineistossa yksilöllistymisenä, ulkoisten sosiaalisten pakkojen ja rajoitusten kevenemisenä. Yksilöillä oli entistä suurempi mahdollisuus omaehtoisesti muokata toimintaansa, tehdä valintoja ja toteuttaa halujaan. Tämä näyttäytyi diskursseissa menetelmien ja välineiden etsimisenä sekä asiantuntemuksen tarpeena, jonka pääasiallisena tarkoituksena nousi esiin pyrkimys ennakoida tulevaisuuden riskejä, joihin asiantuntijoilla koettiin olevan laajempaa näkemystä. Aineistosta hahmottui melko selkeänä kuva asiantuntijuudesta, "toiminnan ja ajattelun tavoista" ja asiantuntijan identiteetistä. Maallikot pitävät asiantuntijoita keskeisessä asemassa organisaation kehittämisprosessissa uusia tietoja tuovina, "neutraaleina" ja ulkopuolisina tekijöinä, joiden auktoriteetti oli vakuuttanut kuulijat. Aineistosta nousi esiin selkeä, "hegemoninen" diskurssi, joihin muut diskurssit suhtautuivat "reaktiivisesti". Puheenvuorojen takaa erottui diskurssi, jonka perusteella tälle diskurssille joko vastakkaisia tai sen käsityksiin sopeutuvina muodostui kuva siitä, mitkä ajattelun ja toiminnan muodot olivat toimijoiden keskuudessa hyväksyttyjä, mitkä sopimattomia ja minkälainen toiminta vaati itsetodistelua tai selittelyä. Diskursseissa näyttäytyneestä asiantuntijoiden ajattelun ja toiminnan muotojen moniäänisyydestä huolimatta asiantuntijoiden pyrkimyksenä oli esiintyä yhtenäisenä toimijaryhmänä maallikoita "vastaan". Tämä strategia palvelee koko asiantuntijajärjestelmää organisaation kehittämisen kentällä. Asiantuntijoiden toimintatapa nostaa esille diskursseissa esiintyvän vallankäytön, epäsuoran asiantuntijoiden auktoriteetin, vakuuttavuuteen ja luotettavuuteen perustuvan vallankäytön.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asiantuntijuus
asiantuntijatieto
organisaation kehittäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record