Työmarkkinat muutoksessa : tapaustutkimus vuokratyöntekijän kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10274
Title: Työmarkkinat muutoksessa : tapaustutkimus vuokratyöntekijän kokemuksista
Author: Karhula, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10274
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työelämän muutoksen, organisaatiokulttuurin ja vuokratyön suhdetta. Työn tarkoituksena on selvittää, miten käsitteet liittyvät toisiinsa ja mikä on organisaatiokulttuurin rooli vuokratyöntekijän asemassa organisaatiossa. Tutkimuksessa tarkastellaan työelämän muuttumista globalisaation ja joustojen lisääntymisen kautta, jonka jälkeen hahmotetusta asetelmasta käsin tutkitaan sitä, miten kulttuurilliset tekijät voivat vaikuttaa työntekijäryhmän asemaan. Vuokratyöntekijän aseman tutkimisessa apuna on käytetty Martinin (1992) differentaationäkökulmaa, jonka avulla kokemuksia on voitu eritellä. Tutkimusongelmia lähestytään sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen tapaustutkimuksen kautta. Tutkimuksen teoriaosuudessa keskitytään työmarkkinamuutos- sekä organisaatiokirjallisuuteen. Teorian ja kirjallisuuden avulla luodaan historiallinen katsaus työmarkkinoiden muutoksesta ja keskitytään ennen kaikkea uusien, epätyypillisten työsuhteiden tutkimukseen. Tutkimuksen empiirinen osio suoritettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimi kansainvälisen yrityksen Suomen yksikkö, josta teemahaastattelujen avulla tutkittiin vuokratyöntekijöiden kokemuksia. Aineisto koostuu viidestä haastattelusta ja tuloksia on analysoitu teemoittelun avulla. Tutkimus osoittaa, että vuokratyöntekijät ovat vielä marginaalissa Suomen palkansaajien joukossa. Tutkimuskirjallisuuden perusteella työmarkkinamuutoksen voidaan silti sanoa vaikuttaneen tämän joukon kasvuun. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kävi ilmi, että kerätyn aineiston perusteella voi eritellä organisaatiokulttuuria rapauttavia tekijöitä vuokratyöntekijöiden kohdalla. Työsuhdemuodolla nähtiin olevan vaikutusta etenkin koulutusmahdollisuuksiin sekä motivaatioon, joka vaikutti siihen, minkälaiseksi vuokratyöntekijä asemansa kokee. Ristiriitoja, monitulkintaisuutta ja alakulttuurin konsensusta esiintyi, mutta näiden teemojen syy- ja seuraussuhteiden tutkiminen sen sijaan oli ongelmallista, sillä käsitteet limittyvät toisiinsa. Vuokratyöntekijät näkivät itsensä erillisenä ryhmänä, mutta kulttuuri kohdeorganisaatiossa koettiin vahvana. Mielenkiintoista oli, että työpaikanvaihtohalukkuus oli matala. Työsuhdemuodon ei nähty vaikuttavan irtisanoutumiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työmarkkinat
vuokratyö
organisaatiokulttuuri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record