Koulukuraattori verkostojen osana – Näkökulma erään koulukuraattorin ensimmäiseen työvuoteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10299
Title: Koulukuraattori verkostojen osana – Näkökulma erään koulukuraattorin ensimmäiseen työvuoteen
Author: Laine, Henrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-04-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10299
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan erään helsinkiläisen peruskoulussa työskentelevän koulukuraattorin työtä verkostoitumisen näkökulmasta. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on edistää ja tukea oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä koulunkäyntiä osana koulussa toimivaa oppilashuoltoryhmää. Kuraattorin tekemä koulusosiaalityö on luonteeltaan verkostoituvaa. Tärkeimpiä koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat lastensuojelu, nuorisopsykiatrian poliklinikat, perheneuvola sekä nuorisotoimi. Toisen näkökulman tutkielmalleni antaa oman työn tutkimuksen sekä kehittävän itsearvioinnin viitekehys. Aineistona oli ensimmäisenä kuraattorityövuotenani 2002–2003 itse laatimani asiakasrekisteri. Syyslukukauden 2002 alussa Helsingin kaupungin kouluissa käyttöönotettu koulupsykologien ja -kuraattoreiden käyttöön tarkoitettu Aura-asiakasrekisterijärjestelmä ei toiminut aluksi kunnolla. Siksi ylläpidin tekstinkäsittelyohjelmalla omaa asiakasrekisteriä koko kouluvuoden ajan. Merkittävää on, että tätä almanakanomaista rekisteriä laatiessani en vielä ajatellut tekeväni tutkimusta sen pohjalta. Tutkielman tarkoituksena on jäsentää tekemääni työtä työn dokumentoinnin pohjalta sekä auttaa lukijaa muodostamaan kuvaa kuraattorityön erilaisista verkostoista. Työn empiirisen aineiston muodostaa laatimani asiakasrekisteri – kuvaus kouluvuoden 2002–2003 tapahtumista. Empiirisen aineiston rinnalla kulkee työssä omaksuttu hiljainen tieto, jota pyrin tekemään näkyväksi kirjoittamalla sitä auki. Käytetyn kirjallisuuden osalta hyödyllisimmiksi osoittautuivat aikaisemmat koulukuraattorin työtä käsitelleet tutkimukset, sosiaalialan verkostoitumista ja verkostotyötä käsittelevä kirjallisuus sekä tutkimukset oman työn tutkimuksesta ja hiljaisen tiedon hyödyntämisestä omassa työssä. Tutkimukseni on kuvaileva tapaustutkimus. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kvalitatiivista tekstianalyysia. Esittelen lukijalle miten olen omassa työssäni hyödyntänyt alueen verkostoja. Lisäksi erittelen verkostoitumisen puitteita ja haasteita. Verkostoitumista kuvaamaan olen luonut kolme oppilasesimerkkiä lukuvuonna 2002–2003 oppilailla esiintyneiden kolmen yleisimmän koulunkäyntiä vaikeuttaneen ongelman pohjalta. Oppilasesimerkkien luonti tapahtui yhdistelemällä samantyyppisiä 7.–9.-luokkalaisten oppilaiden asiakaskäynneillä esille tulleita ongelmia lukuvuoden ajalta. Ongelmatyypit olivat lintsaaminen, kiusaaminen ja masentuneisuus. Lähimmän yhteistyöverkoston eli opettajien suhtautumista koulusosiaali- ja oppilashuoltotyötä kohtaan kuvaa laatimani nelikenttä, joka luokittelee opettajat neljän eri tyyppiesimerkin mukaan. Tyypittelyn perusteina olivat opettajan kynnys tuoda julki huolensa oppilaan tilanteesta oppilashuoltoryhmälle sekä opettajan aito kiinnostus ja välittäminen oppilaiden hyvinvoinnista. Koulusosiaalityön keinoin on mahdollista puuttua oppilaiden heikkenevään tilanteeseen tehokkaasti ja nopeasti. Oppilashuollon ja kuraattorin tarjoama laadukas hoidollinen tuki vaatisi kuitenkin rinnalleen toimivan ja toimenpiteisiin kykenevän palvelujärjestelmän, joka ei olisi nykytilanteen tavoin ääriään myöten ylikuormittunut.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: koulukuraattorit
sosiaalityö
koulut
asiakastyö
verkostoituminen
verkostot
hiljainen tieto
oppilashuolto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.34Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record