Kunta ja yritykset yhteistyössä: Case Leivonmäki

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10301
Title: Kunta ja yritykset yhteistyössä: Case Leivonmäki
Author: Linna, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-09-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10301
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyötä käsitellään erityisesti koskien kunnallista elinkeinopolitiikkaa ja paikallista kehittämistä. Tutkimuksessa on teoreettinen ja empiirinen tutkimusongelma. Teoreettisessa tutkimusongelmassa yhteistyötä analysoitiin yleisemmällä tasolla ja pohtien voidaanko yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä pitää poliittisena toimintana. Lisäksi teoreettisessa osiossa analysoitiin miten elinkeinopolitiikka ja paikallinen kehittäminen ovat muuttuneet ja miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti kunnan rooliin yrityksiin nähden. Empiirisessä tutkimusongelmassa yhteistyötä käsiteltiin yhden kunnan osalta. Case-kuntana oli Leivonmäen kunta, joka edustaa pientä maaseutukuntaa. Tutkimus kuuluu tapaustutkimuksen piiriin. Tutkimusmenetelminä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu ja survey-kysely. Haastattelujen tehtävänä oli selvittää kunnan tahon näkemykset yhteistyöstä, yhteistyön tavoitteista ja yritysten mahdollisuudesta osallistua kunnan asioiden hoitoon. Syrvey-kysely puolestaan lähettiin kunnan kaikille yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yritysten näkemykset. Tulososiossa kunnan ja yritysten näkemyksiä vertailtiin. Tutkimuksen keskeiset tulokset teoreettisen tutkimusongelman kohdalla koskivat elinkeinopolitiikan merkityksen muuttumista ja harjoitettavien keinojen monipuolistumista. Elinkeinopolitiikalla ei tähdätä enää vain yritysten toimintaedellytysten parantamiseen, vaan elinkeinopolitiikalla vaikutetaan myös kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan kehittämiseen. Kunnallisen elinkeinopolitiikan ja paikallisen kehittämisen voidaan nähdä tarkoittavan näin käytännössä samaa asiaa. Käytettävien keinojen suhteen voidaan todeta, että rahallisten tukien sijaan kunnan tehtävänä on enemmän yritystoiminnan aktivoiminen, kunnan toimiminen välittäjänä, uusien, innovatiivisten toimintamallien etsiminen. Lisäksi EU:n myötä tullut hanketoiminta on vienyt elinkeinopolitiikkaa enemmän hankkeiden ja projektien suuntaan. Tapauskunnan kohdalla todettiin, että kunnan taholta yhteistyötä yritysten kanssa pyritty parantamaan. Kunta haluaa olla yrityksille ennen kaikkea kumppani. Elinkeinopolitiikan osalta yritykset toivovat kunnalta toimia ennen kaikkea yrittäjyysilmapiiriin parantamisen sekä kunnan aktiivisen markkinoinnin suhteen. Yhteistyötä kehittämiselle Leivonmäellä on hyvä pohja johtuen mm. yhteydenpidon luontevuudesta sekä yritysten halukkkuudesta osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Kunnan tehtäväksi jää miettiä kuinka yritysten yhteistyöhalukkuus kunnan kehittämiseen kyetään ottamaan huomioon ja kuinka esim. yritysten asiantuntemusta on mahdollista paremmin hyödyntää.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kunnat
elinkeinopolitiikka
paikallinen kehittäminen
yritykset
yhteistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record