Components of morality: A professional ethics perspective on moral motivation, moral sensitivity, moral reasoning and related constructs among university students

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10324
Title: Components of morality: A professional ethics perspective on moral motivation, moral sensitivity, moral reasoning and related constructs among university students
Author: Myyry, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-11-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10324
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää moraalin eri osatekijöiden välisiä suhteita. Moraalista toimintaa tarkastellaan erityisesti ammattieettisestä näkökulmasta ja tutkimukseen vastanneita korkeakouluopiskelijoita tulevina asiantuntija-ammattien edustajina. Työn viitekehyksenä on James Restin (1986) moraalisen toiminnan neljän komponentin malli. Mallin mukaan moraalisessa toiminnassa on eroteltavissa ainakin neljä psykologista prosessia: moraalinen sensitiivisyys (tilanteen tulkitseminen moraaliseksi ongelmatilanteeksi), moraaliarviointi (teon arviointi oikeaksi tai vääräksi), moraalinen motivaatio (toimintaa ohjaavat arvot) sekä moraalinen luonne (kyky toimia moraalisten periaatteittensa mukaisesti). Tässä tutkimuksessa malliin sisällytetään myös ajattelun monimutkaisuus moraalisissa päätöksentekotilanteissa, menettelytapojen oikeudenmukaisuuden periaatteiden käyttö kuvaamassa moraaliajattelun sisältöä sekä empatia, jonka oletetaan myös motivoivan moraalista toimintaa. Moraalista luonnetta ei kuitenkaan tutkita tässä yhteydessä. Työn erityisenä kiinnostuksen kohteena on arvojen yhteys muihin moraalin osatekijöihin. Väitöskirja koostuu neljästä erillisestä tutkimuksesta, joista kaksi on korrelaatiotutkimusta, yksi opetusinterventio sekä yksi kokeellinen asetelma. Tutkimuksissa on käytetty neljää korkeakouluopiskelija-aineistoa sekä yhtä kirjallista aineistoa. Arvoja on mitattu Schwartzin arvomittarilla, moraaliarviointeja soveltamalla Colbyn ja Kohlbergin (1987) moraaliarviointien pisteytystä ei-Kohlbergilaisiin dilemmoihin, ajattelun monimutkaisuutta integrativiisen kompleksisuuden teorian avulla (Suedfeld, Tetlock & Streufert, 1992), sekä empatiaa Mehrabianin ja Epsteinin (1972) empatiamittarilla. Tutkimusta varten on kehitetty lisäksi moraalisen herkkyyden mittari. Tutkimuksen tulokset tukevat teoreettisesti oletettuja, mutta empiirisesti vähemmän tutkittuja yhteyksiä moraalin eri osatekijöiden välillä. Ne myös osoittavat arvojen merkityksen moraaliselle pohdinnalle. Päätuloksena voidaan pitää havaintoa, jonka mukaan itsensä ylittämisarvot ovat positiivisesti yhteydessä moraalin muihin osatekijöihin: moraaliseen sensitiivisyyteen, ajattelun monimutkaisuuteen ja empatiaan, kun vastaavasti itsensä korostamisarvojen yhteydet näihin tekijöihin ovat negatiivisia. Tukeakseen opiskelijoiden eettistä kehitystä, yliopistojen tulisi kiinnittää huomiota millaiseen arvomaailmaan he opiskelijoita sosiaalistavat opintojen aikana. Samoin yliopistoissa tarjottavan ammattietiikan opetuksen tulisi kattaa kaikki moraalisen toiminnat komponentit ollakseen tehokasta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ammattietiikka - arvot
moraali - empatia
integratiivinen kompleksisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record