Elämän ja terveyden välitilinpäätös : nelikymppisten miesten ajatuksia terveydestään ja elämänkulustaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10341
Title: Elämän ja terveyden välitilinpäätös : nelikymppisten miesten ajatuksia terveydestään ja elämänkulustaan
Author: Tuominiemi-Lilja, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-09-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/10341
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella ja kuvata nelikymppisten kaupunkilaismiesten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä koskevia keskeisiä elämänpoliittisia strategioita eli lähtökohtaisesti sitä, miten yksilö pyrkii tietoisesti ohjaamaan omaa terveyttään koskevia valintoja ja miten tämä ilmenee ja toteutuu hänen elämäntilanteessaan ja elämänkulussaan. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kymmentä pääkaupunkiseudulla asuvaa 40-42-vuotiasta miestä. Aineiston analyysissä on metodina käytetty temaattista analyysiä. Haastattelemani miehet edustavat 1960-luvun puolivälissä syntynyttä ikäkohorttia. Tätä sukupolvea on sosiologisessa tutkimuksessa kutsuttu lähiösukupolveksi, joka on kaupunkiympäristöön syntynyttä ja siellä sosiaalistunutta hyvinvointivaltion kasvattamaa sukupolvea. Pienistä yksilöllisistä elämänkulun variaatioista huolimatta, heidän elämänkulkunsa on kollektiivisella tasolla homogeeninen ja vailla suuria mullistuksia. Hyvinvointivaltio on tarjonnut heille verrattain hyvät kouluttautumismahdollisuudet sekä kattavat terveydenhuollon palvelut. Terveenä kasvaminen on ollut heille itsestäänselvyys, eikä omaan terveydentilaan liittyviä tekijöitä ole tarvinnut juuri miettiä. Tutkimus osoitti, että miehet käsittelivät terveyttä koko inhimilliseen elämään kuuluvana, kiinteänä osana arkea ja olemassaoloa. Miehet kokivat terveytensä kokonaisvaltaisena ja sisältäpäin määrittyvänä ja uskoivat näin omiin elämän säätelymahdollisuuksiinsa ja kykyynsä vaikuttaa omaan elämäänsä, terveyteensä ja tätä kautta myös tulevaisuuteensa. Huoli omasta terveydentilasta ei ollut näille nelikymppisille miehillä kovin keskeinen asia, mikä viittaa siihen, että tukittavien terveydentila oli vielä varsin hyvä. Vaikka miehet mielsivät terveyden ensisijaisesti ja keskeisesti fyysistä lähtökohdista muodostuvaksi hyvinvoinnin tilaksi, nousi psyykkisten tekijöiden merkitys kuitenkin myös hyvin tärkeäksi. Miehen itsenäisyyden kaipuusta huolimatta parisuhde, perhe ja lapset näyttivät kuitenkin muodostavan merkittävän terveyden selkärangan ja niiden saavuttaminen ja vaaliminen olivat elämänpoliittisen strategian keskiössä. Työn merkitys miehen oman terveyden määrittelyssä ja arvioinnissa oli erityisen suuri. Miehelle työ ja sen antama rooli näyttävät olevan tärkeä osa miehistä identiteettiä ja positiivista maskuliinisuutta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: miehet - keski-ikä
keski-ikäiset - terveys
kaupunkiväestö - terveys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record