Socialt kapital och politiskt deltagande : En studie av hur föreningsengagemang och sociala kontakter påverkar valdeltagandet bland invandrare i Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10350
Title: Socialt kapital och politiskt deltagande : En studie av hur föreningsengagemang och sociala kontakter påverkar valdeltagandet bland invandrare i Finland
Author: Wilhelmsson, Niklas Fredrik Johannes
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-04-26
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10350
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: I undersökningen har teorin om socialt kapital knutits till valdeltagande. Teorin har testats bland ryska, estniska, somaliska och vietnamesiska invandrare i Finland. I undersökningen har socialt kapital operationaliserats genom föreningsengagemang och sociala kontakter. Undersökningen är kvantitativ och den centrala analysmetoden är regressionsanalys. Teorin om socialt kapital har ansetts vara speciellt givande i invandrarstudier eftersom den binder samman politiskt deltagande med sociala strukturer och frågor om uteslutning och diskriminering. Tidigare forskning har antytt att socialt kapital kan utgöra en social resurs som bidrar till ett aktivare politiskt deltagande. Inom teorin om socialt kapital har det dock varit en omdebatterad fråga huruvida alla typer av sociala kontakter är gynnsamma för individen och för samhället. Detta har vanligen diskuterats utifrån begreppen övergripande och sammanbindande socialt kapital. Beträffande invandrartematiken har frågan handlat om huruvida invandrarföreningar och sociala gemenskaper bland invandrare generellt gynnar den strukturella integrationen eller fjärmar invandrare från mottagarsamhället. Frågan handlar mer övergripande om huruvida staten borde understöda en mångkulturell politik. Dessutom har det inom teorin funnits en oklarhet i huruvida det är det sociala deltagandets karaktär eller omfattningen som är betydelsefull då man studerar politisk aktivitet. Resultaten bekräftar hypotesen om det sociala kapitalets betydelse för det politiska deltagandet i och med att det på individnivå finns ett samband mellan socialt deltagande och valdeltagande. Bland de invandrare som engagerar sig i föreningsaktiviteter och som har aktiva sociala kontakter är valdeltagandet högre än bland dem som inte deltar. Analysen stöder även den mångkulturella hypotesen om att invandrarföreningar är gynnsamma i och med att de invandrare som är aktiva inom invandrarföreningar röstar flitigare än de som inte medverkar i motsvarande aktiviteter. Ett anmärkningsvärt fynd är att omfattningen av det sociala engagemanget, och inte karaktären av de sociala kontakterna, är den centrala determinanten för att förklara valdeltagandet. På basen av tidigare forskningsresultat kan man med vissa reservationer anta att resultaten här även kan generaliseras utöver valdeltagande till politiskt deltagande i allmänhet. Centrala källor: Coleman, J. (1990), Fennema, M. & J. Tillie (1999), R. Putnam (1993); R. Putnam (2000); Teorell, J. (2003).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: invandrare
valdeltagande
socialt kapital
politiskt deltagande
sociala nätverk
anpassning
mångkulturalism
migrationspolitik
minoritetspolitik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record