Organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavat tekijät ja samastumisten seuraukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10377
Title: Organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavat tekijät ja samastumisten seuraukset
Author: Olkkonen, Maria-Elena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10377
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin organisaation koetun oikeudenmukaisuuden merkitystä työntekijöiden organisaatioon ja yksikköön samastumiseen vaikuttavana tekijänä. Samalla tutkittiin samastumisten yhteyksiä irtisanoutumisaikomuksiin ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli muodostaa tutkittavien ilmiöiden välisistä yhteyksistä oletusmalli ja arvioida sen toimivuutta käytetyn aineiston puitteissa. Aineisto kerättiin lomakekyselynä teknologia-alan organisaatiosta keväällä 2001 (N = 164). Työn teoriaosuudessa esitellään sosiaalisen identiteetin lähestymistapa sekä organisaatiositoutumisen ja oikeudenmukaisuuden kokemusten vaikutuksia käsittelevää teoriaa ja aiempaa tutkimusta, joiden perusteella rakennetaan useita tutkittavien käsitteiden erillisyyttä ja ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita koskevia hypoteeseja. Näitä testattiin aineistoon eksploratiivisilla faktorianalyyseillä sekä lineaarisilla ja hierarkkisilla regressioanalyyseillä (välittäjäanalyysi). Tutkimustulokset olivat pääsääntöisesti teorian mukaisia. Ensinnäkin tulokset antoivat tukea hypoteesille, jonka mukaan jakavan, menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat positiivisessa yhteydessä organisaatioon ja yksikköön samastumiseen niiden lisäämien ylpeyden ja arvostuksen tunteiden kautta. Samoin saatiin tukea hypoteesille, jonka mukaan organisaatioon samastuminen edelleen vähentää irtisanoutumisaikomuksia ja lisää organisaatioon kohdistuvaa prososiaalisuuutta ja jonka mukaan yksikköön samastuminen puolestaan lisää yksikköön kohdistuvaa prososiaalisuutta. Työn tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sosiaalisen identiteetin kannalta merkityksellisten tekijöiden keskeistä roolia irtisanoutumisaikomusten ja prososiaalisuuden selittäjinä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös käsitystä siitä, että työntekijöiden tiettyyn organisaation kohteeseen kohdistuvia asenteita ja käyttäytymistä voidaan selittää parhaiten juuri tähän kohteeseen liittyvillä tekijöillä. Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat tuoreita, kansainvälisissä alan aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatioon samastuminen
organisaatiot - koettu oikeudenmukaisuus
organisaatiokäyttäytyminen - prososiaalisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record