Dominant firms and entry barriers - an input approach

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10388
Title: Dominant firms and entry barriers - an input approach
Author: Aspola, Lauri
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-11-07
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/10388
Thesis level: master's thesis
Abstract: Dominoivien yritysten vertikaalisen kontrollin käyttö markkina-asemansa vahvistamiseksi tai sen säilyttämiseksi on viime vuosina herättänyt uutta kiinnostusta toimialan taloustieteessä. Yritykset voivat käyttää vertikaalista kontrollia saavuttaakseen kilpailullisen etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden. Tässä tutkielmassa tavoitteena on analysoida, kuinka alalla olevat yritykset voivat käyttää panosmarkkinoita (esim. raaka-ainemarkkinoita) luodakseen toimialalle huomattavia esteitä, jotka estävät uusien yritysten tulon toimialalle. Nämä alalle tulon esteet mahdollistavat ylisuurten voittojen saamisen, joita voidaan suojella strategisin toimin. Alalla olevat yritykset voivat toimillaan heikentää niitä ehtoja, jotka ovat odotettavissa alalle tulijalle. Mikäli alalle tulon jälkeinen kilpailu näyttäytyy potentiaaliselle alalle tulijalle liian kovaksi, ei alalle tuloa esiinny. Tutkielmassa perehdytään laajasti tyypillisiin alalle tulon esteisiin homogeenisten tuotteiden markkinoilla. Lisäksi muodostetaan uskottavan alalle tulon eston perusehdot. Lisäksi osoitetaan, kuinka strateginen käyttäytyminen panosmarkkinoilla voi toimia alalle tulon esteenä, sekä analysoidaan, kuinka vertikaaliset suhteet vaikuttavat alalle tulon esteisiin. Kappaleessa kaksi käsitellään alalle tulon ehtoja, sekä esteitä alalle tuloon. Polasky ja Bin (2001) ovat esittäneet mallin alalle tulon estosta uusiutumattomien luonnonvarojen tapauksessa, ja se käsitellään tarkemmin. Kolmas kappale tutkii vertikaalisten suhteiden vaikutusta mahdollisiin alalle tulon eston strategioihin. Keskeisimmät artikkelit ovat Salop ja Scheffman (1987) sekä Aghion ja Bolton (1987), joissa keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä on analysoitu tarkemmin. Tutkin, kuinka vertikaalista integraatiota voidaan käyttää hyväksi kilpailijan kustannusten nostamiseksi, sekä miten sopimukset voivat toimia alalle tulon esteinä. On osoitettavissa, että vertikaalinen integraatio sekä sopimukset voivat toimia strategisina välineinä alalle tulon estoon.In recent years there has been renewed interest in, and concern about, firms' use of vertical control as a way to exert market power. Such behavior could be used to gain a competitive advantage over rivals in input and/or output markets. In the following paper, the main purpose is to analyse how incumbent firms' behavior at input markets may create substantial barriers to potential entry. The importance of studying input markets arises in the context of possible entry deterrence strategies, because actions at input markets might be the only credible way to affect negatively to the potential entrants costs. This conversely, affects substantially to the entrants' expected post-entry profits, which in turn, is the key element while entrants are making their entry decisions. Based on a vast literature review, I present the common entry barriers in the homogeneous goods industries and analyse the basic conditions for credible entry deterrence. It is also shown how strategic behavior in input markets can be used to deter possible entry, and how vertical relations affect to entry barriers. Chapter two covers the literature concerning entry, and barriers to entry. Based on an article by Polasky and Bin (2001) a more thorough examination of entry deterrence in a non-renewable resources model is covered. Chapter three analyzes the potential effects of entry deterring strategies by focusing on the issues concerning vertical relations. Mainly based on articles by Salop and Scheffman (1987) and Aghion and Bolton (1987) two central issues are analyzed: (i) how vertical integration might be used to raise rivals' costs, and (ii) how contracts can create entry barriers. It is shown that vertical integration and contracts may act as possible entry deterring tools for the incumbent firms.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: markkinoille tulo
esteet
vertikaalinen integraatio
sopimukset
entry barriers
inputs
vertical integration
contracts


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.62Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record