Eurooppalainen identiteetti ja ksenofobia : eurooppalainen identiteetti tienä suvaitsevaisempaan Eurooppaan?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10390
Title: Eurooppalainen identiteetti ja ksenofobia : eurooppalainen identiteetti tienä suvaitsevaisempaan Eurooppaan?
Author: Markku, Essi-Eveliina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-05-12
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10390
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuskohteena on eurooppalainen identiteetti. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella eurooppalaisen identiteetin ja ksenofobian sekä suvaitsevaisuuden välistä suhdetta. Tavoitteena on tuoda ilmi mahdollinen yhteys unionin kansalaisten identiteettien eurooppalaistumisen sekä ksenofobian ja suvaitsevaisuuden välillä ja tehdä sitä kautta mahdollisia yleisiä päätelmiä eurooppalaisen identiteetin edellytyksistä toimia tienä suvaitsevaisempaan Eurooppaan. Teoreettis-käsitteellinen viitekehys jakautuu kahteen osaan: ensin tarkastellaan identiteettiä käsitteenä sekä eurooppalaista ja kosmopoliittista identiteettiä, jonka jälkeen avataan toisiinsa linkittyneitä muukalaisuuden, toiseuden, ksenofobian, rasismin, syrjinnän, suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden käsitteitä. Analyysi suoritetaan kahden hypoteesin – identiteetti- ja ksenofobiahypoteesin – avulla. Tutkimus on vertailevaa tutkimusta. Identiteettihypoteesia tarkastellaan ajallisen ulottuvuuden avulla unionin tasolla, eri maaryhmien kautta kuin myös maakohtaisesti. Ksenofobiahypoteesia tarkastellaan vain unionin tasolla ja yhdessä mittauspisteessä yleisen ksenofobisuuden sekä unionin sisäisten ja ulkoisten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden avulla. Empiirisenä tutkimusaineistona ovat Eurobarometrit 37.0, 53 ja 67.1. Identiteettihypoteesia tarkastellaan näiden kaikkien avulla, mutta ksenofobiahypoteesin kohdalla aineistona käytetään vain Eurobarometriä 53. Päätutkimusmenetelmänä tässä työssä käytetään ristiintaulukointia. Lisäksi yleistä kenofobisuutta mittaavan summamuuttujan muodostamisessa on käytetty apuna faktorianalyysia. Tutkimustulokset perusteella voidaan löytää yhteys eurooppalaisen identiteetin ja ksenofobian väliltä – identiteetin eurooppalaistuminen lisää suvaitsevaisuutta. Analyysin valossa myös hypoteesit ovat päteviä, vaikkakin ksenofobiahypoteesin kohdalla joudutaan tekemään tarkennusta: vahvin eurooppalainen identiteetti ei ole suvaitsevaisin, vaan eurooppalaisen identiteetin vahvistuminen kansallisen identiteetin rinnalla lisää suvaitsevaisuutta muukalaisia kohtaan. Kaikkein suvaitsevaisimpia ovat ne, joilla eurooppalainen identiteetti on ohittanut kansallisen identiteetin, mutta pudottamatta sitä pois. Unionin kansalaisten identiteettikehityksessä löytää kaksi yhtäaikaista prosessia: ensimmäinen muokkaa jo osittain eurooppalaistuneita identiteettejä eurooppalaisemmiksi, toisen lisätessä ainoastaan kansallisen ulottuvuuden kautta identifioituvia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että eurooppalaisella identiteetillä on edellytyksiä toimia tienä suvaitsevampaan ja näin ollen myös tasapainoisempaan Eurooppaan, kunhan identifioitumista tapahtuu eurooppalaisen ulottuvuuden rinnalla myös kansallisen identiteetin kautta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: Eurooppa
identiteetti
pelot
ksenofobia
suvaitsevaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record