Epäparametriset ja parametriset menetelmät vuotoaineistojen analysoinnissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10404
Title: Epäparametriset ja parametriset menetelmät vuotoaineistojen analysoinnissa
Author: Salminen, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2003-04-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/10404
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa verrataan epäparametrisia ja parametrisia menetelmiä vuotoaineistojen analysoinnissa. Vuotoaineistolla tarkoitetaan esimerkiksi hormonihoito- tai ehkäisytutkimuksissa vuotopäiväkirjoilla kerättyä aineistoa. Esimerkkiaineistoina analysoin kahta Leiras Oy:n vanhaa tutkimusaineistoa. Viime vuosina lääketeollisuudessa on tehty paljon tutkimusta tällä alueella, mutta tilastolliset analysointimenetelmät ovat olleet keveitä. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia menetelmiä vuotoaineistojen analysoinnissa on käytössä ja mitä muita menetelmiä voitaisiin käyttää. Tutkielman toinen tarkoitus oli selvittää epäparametristen ja parametristen menetelmien eroja sekä tarkastella parametristen menetelmien sopivuutta vuotoaineiston analysointiin. Hoitoryhmien välisiä eroja ja ajan vaikutusta vuotopäivien lukumäärissä on analysoitu mm. epäparametrisella Mantel - Haesnzel-menetelmällä tai Wilcoxon Rank Sum -testillä. Epäparametristen menetelmien etuna on, että aineiston jakaumasta ei tarvitse tehdä mitään oletuksia. Menetelmiä on myös helppo soveltaa ja tulosten tulkinta on yksinkertaista. Tuloksena saadaan vain testisuure ja p-arvo vertailtavien suureiden välille. Vuotoaineistoon sovitettiin erilaisia parametrisia menetelmiä, kuten marginaalimallia ja satunnaisvaikutusten mallia. Vuotoaineistossa vasteena on vuotopäivät. Vaste on lukumäärävaste, ja sen oletetaan olevan Poisson-jakautunut. Marginaalimalleja sovitetaan ns. GEE-yhtälöillä. Mallissa mallinnetaan keskiarvoa osapopulaatiossa, joilla on samat selittävän muuttujan arvot. Yksilön sisäinen korrelaatio mallinnetaan erillisesti yksilöiden välisestä korrelaatiosta. Satunnaisvaikutusmallin analysointi perustuu kovarianssianalyysiin. Sen perusideana on, että yksilöiden regressiokerrointen välillä on luonnollista heterogeenisuutta ja heterogeenisuus voidaan esittää todennäköisyysjakauman avulla. Random slopes -mallien voidaan sanoa kuuluvan satunnaisvaikutusten malleihin tai hierarkisiin malleihin. Mallissa jokaiselle yksilölle kuuluu oma satunnainen vakiotermi sekä kulmakerroin. Lisäksi aineistoihin sovitettiin erilaisia satunnaisvaikutuksia sisältäviä malleja, joissa tutkittavat ajanjaksot oli ryhmitelty eri tavoin. Satunnaisvaikutusmallien havaittiin sopivan ongelmaan melko hyvin ja niistä oli helppo johtaa erilaisia sovelluksia. Loppupäätelmänä todettiin, että epäparametriset ja parametriset menetelmät johtavat samoihin tilastollisiin päätelmiin. Parametrisilla menetelmillä saadaan aineistoista enemmän irti, ja ne ovat herkempiä. Niillä voidaan tutkia hoitoryhmiä, ajan vaikutusta ja niiden yhdysvaikutuksia samanaikaisesti. Parametristen menetelmien sovittaminen saattaa olla ongelmallista, jos aineisto on pahasti ylihajonnut. Joskus aineistoon tarvittaisiin myös monimutkaisempi satunnaisvaikutusrakenne, jolloin numeeriset menetelmät eivät välttämättä toimi. Tutkielman tärkeimpinä lähteinä on käytetty Diggle, Liang & Zegerin kirjaa Analysis of Longitudinal Data (1994) sekä McCulloch & Searlen yleistettyjen lineaaristen mallien kirjaa Generalized, Linear and Mixed Models (2001). Lisäksi lähteinä käytettiin SAS-manuaaleja sekä aiheeseen liittyviä artikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: epäparametrisuus
parametrisuus
lukumäärävaste
Poisson-jakauma
satunnaisvaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record