Studies in time series analysis of consumption, asset prices and forecasting

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10430
Title: Studies in time series analysis of consumption, asset prices and forecasting
Author: Takala, Kari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-02-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10430
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Kokoelma sisältää seitsemän erillistä selvitystä kolmelta soveltavan aikasarjaekonometrian erityisalueelta. Selvityksissä käytetään hyväksi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana laajasti sovellettuja ekonometrisia yksikköjuuri- ja yhteisintegroituvuustekniikoita. Kulutusfunktioon liittyvistä selvityksistä ensimmäisessä muodostetaan kulutuksen virheenkorjausmalli, jossa virheenkorjaustermi on estimoitu kulutuksen, tulojen ja nettovarallisuuden systeemistä. Tulokset ovat sopusoinnussa pysyväistulohypoteesin kanssa. Seuraavassa tutkimuksessa selvitetään kulutuksen liikaherkkyyttä nykytuloihin nähden kiinteiden ja vaihtuvaparametristen mallien avulla. Vaihtuvaparametristen estimointien perusteella likviditeettirajoitteisten kuluttajien osuus väheni jonkin verran rahamarkkinoiden vapautumisen aikana, mutta kasvoi 1990-luvun lamakautena. Kolmannessa selvityksessä taas analysoidaan erilaisten barometrikyselymuuttujien hyödyllisyyttä mm. kulutuksen ja inflaation ennakoinnissa. Sijoituskohteiden hintoja mallintavista artikkeleista ensimmäinen perustuu hypoteesiin asuntojen hintojen ja pörssikurssien yhteisintegroituvuudesta. Hypoteesin mukaan sijoituskohteiden reaaliset veronjälkeiset riskittömät tuotot eivät pitkällä aikavälillä poikkea toisistaan. Täsmennetyssä virheenkorjausmallissa asuntojen hintojen kehitystä ennakoivana indikaattorina käytetään pörssikursseja. Tuoreemmassa sijoituskohteiden hintoihin liittyvässä mallinnuksessa selvitetään asuntojen hintojen ja kuluttajahintojen yhteisintegroituvuutta. Tulokset viittaavat siihen, että asuntojen hintojen muutokset sopeutuvat pitkällä aikavälillä yleiseen inflaatiovauhtiin ja ettei asunnon omistamisesta ole odotettavissa ylimääräistä reaalista arvonnousua. Kahdessa viimeisessä tutkimuksessa selvitetään konkurssien ennustamista sekä epälineaarisuuden ja kaaoksen testausta taloudellisilla aikasarjoilla. Konkursseja voidaan analyysin mukaan pitää kysynnän ja tarjonnan tasapainovirheen indikaattorina. Viime vuosikymmenen aikana on esitetty useita stokastisten aikasarjojen epälineaarisuutta mittaavia testisuureita. Estimointien perusteella näyttää siltä, että taloudelliset muuttujat ja niiden väliset riippuvuudet sisältävät usein epälineaarisia riippuvuuksia, mutta todistusaineistoa deterministisestä kaaoksesta taloudellisissa aikasarjoissa on vähänlaisesti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yhteisintegroituvuus - mallintaminen
hinnat - sijoituskohteet
ennustaminen - konkurssit
epälineaarisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record