Zonta-naisten järjestöön samastuminen ja arvokongruenssi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10532
Title: Zonta-naisten järjestöön samastuminen ja arvokongruenssi
Author: Tynkkynen, Lottaliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10532
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arvokongruenssin ja samastumisen yhteyksiä sekä toisiinsa että järjestötyytyväisyyteen, jäsenyysaikaan, osallistumisaktiivisuuteen ja eroamisaikomuksiin. Tutkimuksen kontekstina on Zonta-järjestö, ja yhtenä tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin nämä tyypillisesti työelämässä tutkitut ilmiöt toimivat järjestökontekstissa. Samastumisen ja arvokongruenssin oletetaan olevan merkittäviä tekijöitä järjestökontekstissa, johon osallistuminen on vapaaehtoista ja josta ei saa rahallista korvausta. Aineisto (N = 390) on kerätty sähköisenä kyselytutkimuksena kesällä 2003. Tutkielmassa tarkastellaan ensin järjestötoimintaa yleisellä tasolla ja perehdytään lähemmin Zonta-järjestöön. Tämän jälkeen syvennytään samastumisen, arvojen ja arvokongruenssin teoriataustaan. Samastumista mitattiin Rubert Brownin (1986) kymmenkohtaisella samastumismittarilla. Arvokongruenssia taas mitattiin tätä tutkimusta varten kehitetyllä mittarilla, jossa Zonta-järjestön jäseniä pyydettiin arvioimaan, missä määrin luetellut Zonta-järjestön arvot toteutuvat järjestön toiminnassa, ja kuinka tärkeänä he itse pitävät kyseisiä arvoja (= latentti arvokongruenssi). Arvomittarista muodostettiin yksilön ja organisaation samankaltaisuutta kuvastava indeksi. Arvokongruenssi-indeksin lisäksi yksilön ja organisaation arvojen yhteyksiä muihin muuttujiin tarkasteltiin sekä erikseen että yksittäisten arvojen osalta. Jäsenyysaikaa, järjestötyytyväisyyttä, eroamisaikomuksia ja ystävyyssuhteita mitattiin kutakin vain yhdellä kysymyksellä. Menetelmänä vaikutussuhteiden tarkastelussa käytettiin lineaarista regressioanalyysia. Saadut tulokset olivat samastumisen osalta asetettujen hypoteesien mukaisia. Samastuminen oli yhteydessä kaikkiin muihin muuttujiin. Erityisen voimakasta yhteys oli ystävyyssuhteiden, järjestötyytyväisyyden ja eroamisaikomuksien kanssa. Samastuminen myös välitti ystävyyssuhteiden ja järjestötyytyväisyyden, ja ystävyyssuhteiden ja eroamisaikomuksien välistä suhdetta. Samastuminen on tämän tutkimuksen perusteella keskeinen tekijä Zonta-järjestössä. Arvokongruenssin yhteydet muihin muuttujiin olivat oletettua heikompia; arvokongruenssi oli yhteydessä vain samastumiseen ja järjestötyytyväisyyteen ja niihinkin melko heikosti. Arvojen päävaikutusten osalta organisaation arvojen toteutuminen oli hieman voimakkaampaa samastumisen ja järjestötyytyväisyyden kohdalla. Kaiken kaikkiaan arvokongruenssin ja arvojen päävaikutusten tulokset jäivät aikaisemman tutkimuksen valossa melko heikoiksi. Yhtenä syynä heikkoihin tutkimustuloksiin voi olla vain latentin, eli epäsuoran arvokongruenssin mittaaminen, sen sijaan että jäseniltä olisi kysytty heidän omaa käsitystään arvokongruenssista. Myös se, että arvoulottuvuuksia oli mittauksessa mukana vain yksi, saattoi heikentää kokonaiskuvaa arvokongruenssin vaikutuksista. Arvokongruenssin tutkiminen järjestökontekstissa jää siis tämän tutkimuksen pohjalta yhä haasteeksi. Tutkimuksessa käytettiin lähteitä monipuolisesti niin arvokongruenssin kuin samastumistutkimuksen osalta. Lähteet olivat suurimmaksi osaksi tuoreita, alan kansainvälisissä aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvot
arvokongruenssi
organisaatioon samaistuminen
järjestöt - Zonta
järjestöorganisaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record