Profiloinnin tila valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10535
Title: Profiloinnin tila valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa
Author: Moilanen, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10535
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa tapahtuva profilointi. Tutkimuskohdetta lähestytään näiden organisaatioiden viestinnästä vastaavien henkilöiden näkökulmasta. Tavoitteena on kolmea keskeistä profiloinnin osa-aluetta tarkastelemalla kuvata ja selvittää profiloinnin nykytilaa kohdeorganisaatioissa. Tutkimuksessa on profiloinnin osa-alueiksi valittu imagon tutkiminen, tavoitekuvan määrittäminen ja johdon sitoutuminen profilointiin valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta osasta. Osat ovat profiloinnin käsitteistö, imagon merkitys palvelutuotannossa ja palvelukäsitteistö. Viitekehyksen keskimmäinen osa liittää kaksi muuta osaa toisiinsa ja siinä osoitetaan tämän tutkimuksen kannalta tärkeä yhteys imagon ja koetun palvelun kokonaislaadun välillä. Tutkimuksessa teoreettinen viitekehys muodostettiin yhteisöviestinnän kirjallisuuden sekä palvelua ja julkista palvelua käsittelevän kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksen kohdeorganisaatioiden valinta suoritettiin neliportaisesti. Yhteensä kohdeorganisaatioita oli 48 ja ne muodostivat tutkimuksen perusjoukon. Kohdeorganisaatioiden viestinnästä vastaaville henkilöille kohdennettiin kysely, joka tehtiin puhelinhaastatteluna. Tutkimuksessa valittuja kolmea keskeistä profiloinnin osa-aluetta koskevat käsitteet operationalisoitiin kysymyksiksi. Kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä ja yhden avoimen kysymyksen. Tutkimusaineistoa käsiteltiin pääasiassa kvantitatiivisesti. Tilastollista testausta ei tutkimuksessa käytetty. Tutkimuksessa havaittiin, että imagon tutkiminen on suhteellisen yleistä valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa. Imagoa tutkittaessa ulkopuolisen avun käyttäminen on yleinen käytäntö ja imagoa tutkitaan monipuolisesti useiden sidosryhmien keskuudessa. Sen sijaan tavoitekuvan määrittämisessä on usein puutteita. Hieman yli puolessa organisaatioista on määritetty tavoitekuva ja noin kolmanneksessa organisaatioita se on joko tekeillä tai suunnitteilla. Kohdeorganisaatioiden johdon sitoutuminen profilointiin arvioidaan tyydyttäväksi. Johdon sitoutumisessa profilointiin esiintyi kuitenkin paljon hajontaa eri organisaatioiden välillä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten kohdeorganisaatiot suorittavat profiloinnin kaikkien tutkimuksessa määritettyjen profiloinnin osa-alueiden osalta. Tutkimustulosten perusteella kohdeorganisaatioiden profiloinnissa esiintyy paljon vaihtelevuutta. Osa organisaatioista hoitaa kaikilla tutkimuksessa määritetyillä profiloinnin osa-alueilla profiloinnin hyvin. Toisaalta osassa organisaatioita esiintyy selviä puutteita kaikilla osa-alueilla eli niissä ei profilointiin kiinnitetä kovinkaan paljoa huomiota.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: profilointi - organisaatiot - valtionhallinto
imago - julkiset palvelut - keskushallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record