Regionalismi vs. uusliberalismi? : Uusi regionalismi tehokkaamman globaalin hallinnan mahdollistajana Itä-Aasian alueellistumisteksteissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10576
Title: Regionalismi vs. uusliberalismi? : Uusi regionalismi tehokkaamman globaalin hallinnan mahdollistajana Itä-Aasian alueellistumisteksteissä
Author: Piipponen, Ulla-Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-01-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10576
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan regionalismin ja globalisaation välistä suhdetta, joka tiivistyy akateemisessa keskustelussa usein esitettyyn kysymykseen regionalismista globalisaatiota vastustavana kompastuskivenä vai sitä tukevana rakennuspalikkana. Uusliberalismia kannattavat taloustieteilijät näkevät regionalismin alueellisine vapaakauppajärjestelyineen muodostavan uhan globaalille vapaakauppajärjestelmälle, kun taas poliittisen taloustieteen ”uusi regionalismi” -suuntauksen kannattajat mieltävät regionalismin täydentävän globalisaation negatiivisia piirteitä. Tutkielman teoreettisen viitekehyksenä toimii uusgramscilainen hegemoniateoria, jossa hegemonia yhdistetään ideologiaan. Tämän hetken hegemonisena ideologiana pidetään uusliberalismia, jota edistetään ja pidetään yllä ”Washington-konsensukseksi” nimetyn talouspolitiikan avulla. Uusliberalismia pidetään merkittävimpänä globaalitalouden syntymistä ohjanneena ideologisena voimana, jonka tärkein hegemoninen idea on vapaakauppa. Työn empiirisenä tavoitteena on tutkia sitä, muodostaako regionalismi uhan uusliberalismin hegemonialle. Tutkimuskysymystä lähestytään Itä-Aasian tapauksen kautta. Itä-Aasian alueellistumiskehitys on tapahtunut muita maanosia jäljessä, sillä monet Itä-Aasian valtiot ovat olleet pitkään sitoutuneita uusliberalismin periaatteisiin. Regionalismi on kuitenkin nopeasti lisännyt suosiotaan erityisesti Aasian talouskriisin jälkeen ja tällä hetkellä alueellisia kauppa- ja yhteistyösopimuksia on voimassa tai neuvoteltavana jopa useita kymmeniä. Tutkimuskohteena on Itä-Aasian regionalismi Aasian talouskriisin jälkeen. Työn tutkimusmenetelmänä käytetään kriittistä diskurssianalyysia. Diskurssianalyysissä on kaksi vaihetta, joista ensimmäisessä on kyse diskurssien ja repertuaarien identifioimisesta tekstistä. Toisessa vaiheessa tarkastellaan diskurssien välisiä valtasuhteita hegemonia-käsitteen avulla. Diskurssien identifioinnin sekä niiden välisen valta-analyysin perusteella selvitetään se, miten regionalismi Itä-Aasian tapauksessa on tuotettu. Tavoitteena on analysoida sitä, näyttäytyykö uusliberalismi Itä-Aasian regionalismia määrittävissä teksteissä hegemonisena diskurssina vai määrittääkö tekstejä vahvemmin jokin muu diskurssi. Tutkimusaineistoksi on valittu viisi Itä-Aasian alueellista yhteistyötä määrittelevää sopimustekstiä tai raporttia. Diskurssianalyysin perusteella päädytään siihen tulokseen, että uusliberalismidiskurssi ei ole ainoa hegemoninen diskurssi, vaan aineistossa on havaittavissa useita hegemonisia kokonaisuuksia. Analyysin perusteella regionalismi ei näyttäydy uusliberalismille vastahegemonisena ideologiana vaan sitä täydentävänä ilmiönä. Itä-Aasian regionalismissa uusliberalismin perusoletuksia ei hylätä mutta uusliberalismin rinnalla on muita tavoitteita, kuten ihmisoikeuksien, kehityksen sekä yhteisöllisyyden edistäminen. Myös valtion vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen nähdään tärkeänä. Itä-Aasiassa on siirrytty avoimesta regionalismista kohti uutta regionalismia, joka näyttäytyy vastauksena globaalin hallinnan ongelmiin. Päätelmät tukevat näkemystä myös siitä, että Washington-konsensuksesta on siirrytty post-Washington-konsensukseen. Tärkeimmät lähteet ovat Robert W. Coxin uusgramscilaista teoriaa käsittelevät artikkelit, kriittistä diskurssianalyysia kehitelleen Norman Fairclough'n teokset sekä "uusi regionalismi" -tutkimussuuntausta edustavan Björn Hettnen tekstit.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: uusliberalismi
regionalismi
globaali hallinta
globalisaatio
hegemonia
Itä-Aasia
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record