Rajojen ylittämistä vai rajojen rakentamista : Suomen ja Venäjän välisen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön diskurssianalyyttista tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10633
Title: Rajojen ylittämistä vai rajojen rakentamista : Suomen ja Venäjän välisen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön diskurssianalyyttista tarkastelua
Author: Pukkio, Saana Elina Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10633
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani kohteena on Suomen ja Venäjän välinen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö maiden välisen valtiollis-yhteisöllisen rajan muutoksen kontekstissa. Tutkielman lähtökohtana on viime vuosina yhteiskuntatieteiden parissa käyty keskustelu rajoista ja niiden muutoksista. Rajat ylittävä yhteistyö ja kanssakäyminen ovat lisääntyneet, mutta samanaikaisesti syntyy myös uusia rajoja ja jakolinjoja. Tämä niin sanotun deterritorialisaation ja reterritorialisaation välinen jännite on myös tätä tutkielmaa virittävä tekijä. Tarkastelen tutkielmassani sitä, millaisina ja miten Suomen ja Venäjän välinen raja ja suomalaisten ja venäläisten toimijoiden identiteetit konstruoituvat sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyöstä laadituissa suomalaisissa asiakirjoissa. Olen kiinnostunut myös siitä, millaisina suomalaisten ja venäläisten keskinäiset roolit ja identiteetit rakentuvat: ovatko toimijat keskenään tasavertaisia vai tuotetaanko venäläiset jollakin tapaa ”toisena”? Hypoteesinomaisesti pohdin tutkielmassani myös sitä, onko suomalaisissa asiakirjoissa paikannettavissa yli- tai poikkirajallisia tilajäsennyksiä, jotka asettaisivat Suomen ja Venäjän välisen rajan jollakin tapaa kyseenalaiseksi. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa kansainvälisen politiikan tutkimuksen poststrukturalistinen lähestymistapa. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat tila, raja ja identiteetti. Tilaa, rajoja ja identiteettejä lähestytään sosiaalisina ja poliittisina konstruktioina, joita tuotetaan ja uusinnetaan diskursiivisissa käytännöissä. Tutkimusaineisto muodostuu yhtäältä keskushallinnon eli ministeriöiden laatimista lähialueyhteistyön strategioista, toisaalta ”ruohonjuuritason” toimijoiden eli alue- ja paikallishallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajien laatimista sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön kuvauksista. Tutkielman metodologisena viitekehyksenä hyödynnän valta-analyyttisesti suuntautunutta diskurssianalyysia. Tutkielman analyysiosuudessa paikansin aineistosta neljä hegemonista diskurssia, jotka olen nimennyt yhteistyö- ja kumppanuus-, erilaisuus-, modernisaatio- ja turvallisuusdiskurssiksi. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että kaikki hegemoniset diskurssit osallistuvat omalta osaltaan Suomen ja Venäjän välisen valtiollis-yhteisöllisen rajan uusintamiseen. Tutkimusaineistossa suomalaisten ja venäläisten identiteetit rakentuvat hierarkkisiksi subjektipositioiksi, joissa venäläiset asemoidaan alempiarvoiseen ”oppipojan” asemaan suhteessa suomalaisiin ”asiantuntijoihin”. Samalla hegemoniset diskurssit tuottavat Venäjän ja venäläiset erilaisena ”toisena”, josta Suomi ja suomalaiset pyritään erottamaan jyrkkien erottelujen ja vastakkainasettelujen avulla. Hegemonisten diskurssien vastapainona ja haastajana aineistossa esiintyi vaihtoehtoinen dialogisuuden diskurssi. Dialogisuus painottaa erilaisuuden kohtaamista ja hyväksymistä sekä vastavuoroisen oppimisen mahdollisuutta. Vaikka dialogisuuden diskurssi jäi aineistossa toistaiseksi hegemonisten diskurssien jalkoihin, se avaa mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön kehittämiseen tulevaisuudessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lähialueyhteistyö
Suomi
Venäjä
sosiaaliala
terveydenhuoltoala
identiteetti
toiseus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record