Förvärvsarbetande småbarnsmödrars identiteter och syn på barnet : en diskursanalys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10642
Title: Förvärvsarbetande småbarnsmödrars identiteter och syn på barnet : en diskursanalys
Author: Mikkonen, Caroline
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-06-07
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10642
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med undersökningen var att studera vilka repertoarer som förekommer i intervjuer med förvärvsarbetande småbarnsmödrar. Intresset låg på att studera hur fenomenet arbete – familj konstrueras med hjälp av dessa repertoarer och hur mödrarna stöder sig på dessa repertoarer, då de talar om kombinationen av och balansen mellan arbete och familj. Undersökningens syfte var även att ta reda på vilka identiteter eller roller som mammorna intar vid dessa repertoarer. Slutligen låg intresset på diskursen om barnet. Syftet var att utreda synen som dessa arbetande mammor har på sina barn. Frågan löd: kan man skönja Halldéns (1992) ”barnet som projekt” eller ”barnet som varande”? Undersökningen utfördes genom temaintervjuer med fem förvärvsarbetande småbarnsmödrar från Helsingforstrakten. Dessa mödrar var i åldern 25–33 år och de hade alla ett barn under tre år. Intervjuerna transkriberades noggrant och materialet analyserades med hjälp av diskursanalys. Vid analysen av materialet kunde det skönjas åtta olika repertoarer: den familistiska, den individualistiska, den humanistiska, den realistiska, den fatalistiska, den otillräckliga, den moraliska och repertoaren att klara av an krävande balansgång med hjälp av sociala nätverk. De mest framträdande repertoarerna var den familistiska, den individualistiska och repertoaren att klara av en krävande balansgång med hjälp av sociala nätverk. De åtta repertoarerna formade följande roller eller identiteter: rollen som (den traditionella) mamman; rollen som det fria och autonoma subjektet; en förståelsefull roll; en empirisk roll; en resignerad roll; rollen som hjälplös och otillräcklig; en ansvarsfull roll; en reflexiv och anpassningsbar roll. Fastän kombinationen av arbetet och familj ofta anses vara ett av det nutida samhällets stora utmaningar, menade flera av mödrarna att de blir ”stolliga” av att bara vara hemma med ett litet barn. De menade att de även behöver något eget, så som till exempel arbetskamrater. Via arbetet upplevde de även att de kunde förverkliga sig själva. Det visade sig att fyra av mödrarna hade en syn på barnet som överensstämde med Halldéns projektsyn, medan endast en av mödrarna intog en varandesyn. De viktigaste källorna i arbetet var: Salmi & Lammi-Taskula (toim.) 2004; Forsberg & Nätkin (toim.) 2003; Suoninen 1992; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993; Halldén 1992; Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Björnberg & Kollind 2003.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: äitiys
ansiotyö
moderskap
förvärvsarbete
repertoar
roll
identitet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record