Uudistuva julkinen palvelukulttuuri : palvelusetelin käyttöönoton edellytykset Turun kaupungissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10659
Title: Uudistuva julkinen palvelukulttuuri : palvelusetelin käyttöönoton edellytykset Turun kaupungissa
Author: Poutiainen,Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-09-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10659
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomen julkisen hallinnon toimintatavat ja hallintokulttuuri ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Usein puhutaan valtion muuttumisesta kilpailuvaltioksi, jolla viitataan markkinavoimien lisääntyneeseen käyttöön myös julkisella sektorilla. Kehityksen yhtenä viimeisimmistä ilmenemismuodoista voi pitää vuoden 2004 alussa lainsäädäntöön sisällytettyä palveluseteliä. Tutkimuskohteena on Turun kaupunki, ja tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä palvelusetelin käyttöönotto onnistuu Turussa parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluseteli on yksi tapa hyödyntää kvasi- eli puolittaismarkkinoita ja tutkimuskysymyksen ratkaisu perustuu kvasimarkkinoilta vaadittavien olosuhde-ehtojen täyttymisen tarkasteluun. Olosuhde-ehdot ovat toimiva markkinarakenne, informaatio,transaktiokustannukset ja epävarmuus, motivointi sekä kermankuorinta. Edellisten lisäksi huomiota on kiinnitetty "aitoa" palveluseteliä koskeviin ehtoihin. Tutkimuskysymys on jaettu kolmeen osaongelmaan, jotka ovat (1) valtion strategiat ja lainsäädäntö, (2) yksityisten tuottajien näkemykset ja (3) julkisen sektorin näkemykset. Toisen ja kolmannen osaongelman ratkaisu eli tutkimuksen Turkua koskeva osuus on kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistelmä. Yksityisten tuottajien näkemyksiä on tutkittu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan tuottajille suunnatun kyselyllä. Sosiaali- ja terveystoimen edustajien näkemyksiä on kartoitettu haastattelujen avulla. Tutkimustuloksien mukaan valtion nykyiset strategiat korostavat uusien toimintatapojen käyttöä julkisten palveluiden tuotannossa. Erityisesti lainsäädäntö on merkittävä tekijä olosuhde-ehtojen täyttymiselle Suomessa, koska se tarjoaa mahdollisuuden siirtää tuotantoa yksityiselle sektorille (toimiva markkinarakenne), vaikuttaa informaation jakoon ja sääntele tuottajien valvontaa (transaktiokustannukset ja kermankuorinta). Motivoinnin osalta lainsäädännössä on olemassa tiettyjä ongelmakohtia. Lisäksi Suomessa palveluseteli poikkeaa "aidosta" palvelusetelistä sen tasasuuruisuuden suhteen. Turussa toimivaan markkinarakenteeseen vaikuttaa julkisen sektorin rajaaminen palvelusetelijärjestelmän ulkopuolelle. Yksityistä palveluiden tarjontaa pitäisi kuitenkin syntyä riittävästi yrityskyselyn tuloksien perusteella. Sen sijaan riittävän kysynnän eli asiakkaiden määrän saavuttaminen on vielä epävarmaa. Informaationkulun osalta tulokset ovat myönteisiä. Transaktiokustannuksia ei puolestaan voida välttää kokonaan, ja epävarmuutta lisää yhteistyön uutuus kotipalveluyrittäjien kanssa. Motivoinnin osalta ei pitäisi syntyä ongelmia yksityisen tai julkisen sektorin puolelta. Asiakkaiden motivointiin tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Kermankuorinnan estämiseksi tuottajien auktorisointi ja valvonta ovat tärkeitä. Yleisesti yhteistyö tulee alkuvaiheessa olemaan "opettelua molemmin puolin". Keskeisimmät kvasimarkkinoita käsittelevät kirjallisuuslähteet ovat Le Grand & Bartlett (1993), Glennerster (1992), Cave (2001) ja Jones & Cullis (1996). Käytännön tuloksista tärkeimmät lähteet ovat valtakunnallisia palvelusetelikokeiluja koskevat raportit (Heikkilä et al. ja Vaarama et al.) ja kansainvälisiä palvelusetelikokeiluja koskeva raportti (Mikkola 2003).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: julkinen hallinto
Suomi
1990-luku
kvasimarkkinat
palveluseteli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.32Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record