Varför inte familjerådslag? En fråga om metod eller ontologi? : en analys av arbetsgruppers samtal om brukarperspektiv och delaktighet i barnskyddsarbete.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10694
Title: Varför inte familjerådslag? En fråga om metod eller ontologi? : en analys av arbetsgruppers samtal om brukarperspektiv och delaktighet i barnskyddsarbete.
Author: von Kraemer, Bettina Agneta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-05-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/10694
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Pro-gradu avhandlingen är en studie i socialarbetares konstruktion av barnskyddsarbetet. Socialarbetare konstruerar under gruppdiskussioner sin syn på klienter, på nätverk, på brukardelaktighet och på sin egen roll i barnskyddsarbetet. Arbetsgrupperna diskuterar även familjerådslagets roll i barnskyddsarbetet. Ett genomgående tema i forskningen är gruppens och samtalets betydelse för skapande av delad förståelse och insikt. Forskningens syfte är att undersöka hur ontologiska och epistemologiska konstruktioner påverkar barnskyddsarbetets utformning och val av metoder. Arbetsgruppernas diskussioner avslöjar grundläggande värderingar som påverkar socialarbetarnas handlingsmönster. Forskningsfrågan; varför inte familjerådslag, söker ontologiska och metodologiska orsaker till att arbetsmodellen inte används i större utsträckning. Den empiriska delen utgörs av fyra halvstrukturerade fokusgruppintervjuer med arbetsgrupper inom barnskyddet. Brukarperspektiv, delaktighet och familjerådslag är temaområden som diskuteras i grupperna. Intervjuerna analyseras utgående från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med naturalistiska, emotionalistiska och etnometodologiska ansatser. Forskningens teoretiska del behandlar brukarperspektiv och empowerment inom barnskyddet och begreppens betydelse för familjerådslagsmodellen, vars teoretiska värdegrund är förankrad i ekologisk systemteori, nätverksteorier och teorier om empowerment. I fokusgruppintervjuerna framkom två grundläggande värderingar; paternalism och empowerment. Paradigmen genomsyrade socialarbetarnas tankekonstruktioner i alla samtalsteman. Analysen, utgående från systemteoriers, nätverksteoriers och empowermentparadigmets förekomst i gruppernas samtal, visade att ingen av de tre teorierna kunde sammanföras med en paternalistiskt syn på socialt arbete. Däremot framkom både systemteoretiska och nätverksteoretiska anknytningar i de empowermentorienterade arbetsgruppernas diskussioner. De empowermentorienterade arbetsgrupperna hade också en större benägenhet att använda familjerådslag som arbetsmodell. Studien visar hur socialarbetarnas ontologiska och epistemologiska konstruktioner påverkade val av metod och handling i barnskyddsarbetet. I studien framkommer behovet av kritisk reflektion om makt och samarbete i socialt arbete. De viktigaste källorna utgörs av Lupton, Carol & Nixon, Paul (1999) Empowering practice? A critical appraisal of the family group conference approach; Horverak, Sveinung & Omre, Cecilie & Schjelderup, Liv (2002) Familierådslag. Demokrati og beslutninger i norsk barnevern; Lindén, Karna (2004) Empowerment eller evidens – spänningsfältet inom socialt arbete. Nordiskt Sosialt Arbeid, 24 (3) 66-76; Mönkkönen, Kaarina (2002) Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa; Raitakari, Suvi (2002) Sosiaalityön marginaalistatus - Asiakkuus ja asiantuntijuus modernin ja postmodernin tulkintakehyksessä; Seikkula, Jaakko (1996) Öppna samtal. Från monolog till levande dialog i sociala nätverk;. Seikkula, Jaako & Arnkil, Tom Erik (2005) Dialoginen verkostotyö; Slettebø, Tor (2000) Empowerment som tillnærming i sosialt arbeid. Nordisk Sosialt Arbeid, 20 (2), 75 -85.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: empowerment
paternalism
dialog
perheneuvottelu
brukarperspektiv
delaktighet
familjerådslag


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.36Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record