Käyttäytyminen uhkatilanteessa : Poistumisreitin valintaan vaikuttavat sosiaalipsykologiset tekijät tulipalossa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10724
Title: Käyttäytyminen uhkatilanteessa : Poistumisreitin valintaan vaikuttavat sosiaalipsykologiset tekijät tulipalossa
Author: Matikainen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani selvittää ihmisen käyttäytymistä uhkatilanteessa, tarkemmin niitä sosiaalipsykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tulipalonaikaiseen poistumiseen ja reitin valintaan. Tutkielma on tehty osana Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) hanketta, jossa kehitetään evakuoinnin simulointiohjelma huipputasoa edustavan tulipalonlaskentaohjelman yhteyteen. Kehittämällä evakuoinnin simulointiohjelma tulipalonlaskentaohjelman yhteyteen voidaan yhdistää tulipalon ja evakuoinnin simulointi sekä mallintaa tulipalon vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Paloturvallisuussuunnittelun keskeisimpiä päämääriä on varmistaa, että rakennuskohteessa olevat ihmiset voivat tulipalon sattuessa siirtyä turvaan, ennen kuin olosuhteet muodostuvat henkilöturvallisuuden kannalta kohtalokkaiksi. Poistumisen laskentamenetelmät eivät tällä hetkellä ota riittävästi huomioon tulipalotilanteessa olevien ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia sosiaalipsykologisia säännönmukaisuuksia. Koska aineistoa ihmisen käyttäytymisestä tulipalon aikaisessa uhkatilanteessa on niukalti, tämänhetkiset mallit perustuvat pitkälti olettamuksiin. Koska tulipaloa tutkittaessa tulee vastaan niin eettiset seikat (hätätilanteen jäljittely) kuin sekin, että jossain täytyisi palaa, täytyy tutkimusmuotona hyödyntää saatavilla olevaa tutkimustietoa aiheesta. Tämän ja tutkimusalueen ainutlaatuisuuden ja uraauurtavuuden vuoksi työ on kirjallisuuskartoitus, jossa luodaan teoreettista pohjaa alueen tutkimukselle. Kehitetty malli ihmisten käyttäytymisestä perustuu käsillä olevan pro gradu -tutkielmani kirjallisuudessa esitettyihin havaintoihin. Analysoin aikaisempaa tulipaloja koskevaa kirjallisuutta sosiaalipsykologisista näkökulmista ja sosiaalipsykologista perustutkimusta hyödyntäen. Rajasin opinnäytetyöni tutkimusalueen koskemaan poistumisen vaiheista ns. siirtymisvaihetta. Keskeisiä näkökulmia opinnäytetyössäni ovat sosiaalinen vaikutus (enemmistö- ja vähemmistövaikutus), liittyminen (affiliation) tuttuihin ihmisiin ja paikkoihin sekä stressin merkitys päätöksentekoon. Saatavilla olevan tutkimustiedon kuvaileva luonne huomioon ottaen täytyy ymmärtää, ettei tutkimustieto suoraan onnistu testaamaan esimerkiksi mitään pakokäyttäytymisen mallia. Keskeisiksi reitin valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi osoittautuivat niin reitin kuin ihmistenkin tuttuus, merkittävien toisten, kuten perheen jäsenten ja ystävien, tekemät reitin valinnat, enemmistön, "päteviltä" näyttävien muiden, valinnat, sekä sosiaalipsykologisen kokonaiskuvan perusteella ohjeiden selkeys sekä alentunut toimintakyky. Tulokset antavat olettaa, että perinteisenä pidetty, fyysisen tieteen, näkemys, joka olettaa ihmisten liikkuvan hätätilanteessa homogeenisena massana ja poispäin tulesta kohti lähintä reittiä, johtaa palosuunnittelussa kestämättömiin ratkaisuihin. Puhuttaessa poistumisreiteistä tulisi aina ottaa huomioon palon aiheuttama vaihteleva, monimutkainen ja monitulkintainen tilanne. Muiden käyttäytymisen ja tuttuuden merkitys reitin valintaan, kuin myös aikapaineen ja stressin merkitys tulipalonaikaisessa hätätilanteessa, vaikuttavat aiemman tutkimuksen valossa tärkeiltä tulevaisuuden tutkimuskohteilta. Sosiaalinen vaikutus on poistumisen ja reitin valinnan kannalta tarkasteltuna uusi näkökulma, jota olisi kiinnostavaa tutkia palojen yhteydessä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/10724
Date: 2007-05-14
Subject: vaaratilanteet
hätätilanteet
uhkatilanteet
tulipalot
onnettomuudet
käyttäytyminen
päätöksenteko
sosiaalinen vuorovaikutus
enemmistövaikutus - sosiaalipsykologia
vähemmistövaikutus - sosiaalipsykologia
konformisuus
paniikki
evakuointi
paloturvallisuus
henkilöturvallisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record