Euroopan integraatio ja kansalaismielipide. Inhimillisen ja kapitalistisen pääoman vaikutus Euroopan unionin kannatukseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10726
Title: Euroopan integraatio ja kansalaismielipide. Inhimillisen ja kapitalistisen pääoman vaikutus Euroopan unionin kannatukseen
Author: Olkkonen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10726
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tutkimuskohteena on Euroopan unionin kannatus. Kansalaismielipiteen merkitys Euroopan unionissa on noussut yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi erityisesti Maastrichtin sopimuksesta järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen. Euroopan integraation laajentuminen ja syveneminen pakottaa ottaamaan paremmin huomioon kansalaisten mielipiteen, ja Euroopan unionin täytyy saada kansalaisten hyväksyntä harjoittamalleen politiikalle. Vaikka kansalaisten Eurooppa on ollut yhdentymisen tavoitteena alusta asti, on integraatio kuitenkin edennyt pääosin talouspolitiikan alueella. Euroopan unionin kannatusta tutkitaan kvantitatiivisesti tarkastelemalla Matthew Gabelin kannatuksesta muodostamien hypoteesien - inhimillisen pääoman ja kapitalistisen hypoteesin - avulla sitä, ovatko tietyt sosiodemografiset muuttujat eli koulutus, ammatti ja tulotaso hallitsevia tekijöitä yksilön mielipiteen muodostumisessa unionia kohtaan. Hypoteeseja tarkastellaan David Eastonin luomassa tuotossidonnaisen ja tunnepohjaisen ulottuvuuden viitekehyksessä, jolloin otetaan huomioon, että sekä rationaalisuus että emotionaalisuus voivat vaikuttaa kannatukseen. Tutkimus on vertailevaa tutkimusta. Euroopan unionin tason lisäksi kannatusta tarkastellaan erilaisissa maaryhmissä, jotta saataisiin selville, onko unionin sisällä alueellisia tai ajallisia eroja kannatuksen suhteen. Alueellisen vertailun kohteena ovat unionin pohjoiset ja eteläiset jäsenvaltiot, kun taas ajallisen vertailun kohteena ovat unionin perustajajäsenmaat ja vuonna 1995 unioniin liittyneet uudet jäsenmaat. Muita kontrollimuuttujia ovat sukupuoli, ikä, asuinpaikka ja puoluesuuntautuneisuus. Empiirisenä tutkimusaineistona on Eurobarometri 50.0. Päätutkimusmenetelmänä työssä on käytetty ristiintaulukointia. Lisäksi empiiristen mittareiden muodostamisessa on apuna käytetty faktorianalyysiä, ja tuloksia on osittain tulkittu erotteluanalyysin avulla. Teoreettisina lähteinä on käytetty Euroopan unionin kannatusta käsittelevää aikaisempaa tutkimusta. Tutkimustulokset puoltavat hypoteesejä. Inhimillinen pääoma ja tulotaso ovat ratkaisevia tekijöitä suhtautumisessa unioniin riippumatta alueellisista tai ajallisista eroista. Mitä korkeampi koulutus, ammattitaito tai tulotaso vastaajalla on, sitä myönteisempää on suhtautuminen Euroopan unioniin. Erityisesti yhteisötunne eli tunnepohjainen ulottuvuus vahvistuu hypoteesien vaikutuksesta. Osaltaan tulokset kuvaavat sitä, että Euroopan unioni on edelleen eliittivetoinen. Maaryhmistä kriittisimmin unioniin suhtautuvat uudet jäsenmaat ja Pohjoismaat. Välimeren maissa ja perustajajäsenmaissa kannatus on huomattavasti myönteisempää. Tämä vahvistaa osaltaan sitä, että jäsenyyden kestolla on myönteinen vaikutus kannatukseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni - kannatus
integraatio - mielipiteet - EU-maat
henkinen pääoma - vaikutukset - mielipiteet
tulotaso - vaikutukset - mielipiteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record