Perheiden kokemuksia köyhyydestä : nälkää, häpeää ja selviytymistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10801
Title: Perheiden kokemuksia köyhyydestä : nälkää, häpeää ja selviytymistä
Author: Ruokonen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2007-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10801
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli kuvata suomalaista köyhyyttä. Siinä tarkasteltiin köyhyyden kokemusta perheiden näkökulmasta. Köyhyyttä on tutkittu paljon kvantitatiivisesti, mutta sitä, miten ihmiset todella elävät tiettyjen tulorajojen alapuolella ei ole juurikaan tutkittu. Lapsiperheet ovat tutkimusryhmänä tärkeä, koska lapsiperheiden köyhyys on viime vuosina syventynyt ja suhteellisesti lisääntynyt Suomessa. Aineistona oli "Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä" -nimisen, vuoden 2006 kesällä kerätyn, kirjoituskilpailun 850 kirjoituksesta 54 perheellisen aikuisen kirjoitusta. Työn taustalla vaikutti fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne, jossa tärkeitä ovat kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Tutkimusmenetelmänä oli teoriasidonnainen laadullinen sisällönanalyysi ja analyysin apuvälineenä käytettiin Atlas-tietokoneohjelmaa. Aineistosta tarkasteltiin köyhyyden yleisiä seurauksia, köyhyyteen liittyviä moraalisia emootioita sekä selviytymiskeinoja köyhyydestä. Köyhyys näyttäytyi yksilötasolla vakavana ongelmana ja monitahoisena ilmiönä, joka vaikutti niin yleiseen hyvinvointiin, somaattiseen terveyteen kuin sosiaalisiin suhteisiinkin. Aineiston köyhyys näyttäytyi rahan ja mahdollisuuksien puutteena, joka aiheutti muut köyhyyden negatiivisista seurauksista. Kirjoittajat olivat kokeneet nälkää; ruoka oli useissa perheissä huonolaatuista tai sitä oli liian vähän. Köyhyys aiheutti kirjoittajille huolia: ainaista rahan riittämisen pohtimista ja mm. sitä kautta yleistä elämänlaadun huononemista. Huolet ja stressi toivat mukanaan toisille kirjoittajista terveyshaittoja, joista yleisin oli masennus tai masentuneisuus. Kirjoittajat pelkäsivät köyhyyden negatiivisia vaikutuksia lapsiin. Vanhemmat asettivat lapsensa etusijalle ja heille pyrittiinkin saamaan kaikki tarpeellinen karsien esimerkiksi omista menoista. Toisaalta lapset oppivat köyhyyden takia arvostamaan muutakin kuin kuluttamista. Läsnäolo ja rakkaus nousivat tärkeiksi suhteissa lapsiin. Aineistosta tuli esiin muiden negatiivinen suhtautuminen köyhiin ihmisinä; mm. heidän moraaliaan ja ahkeruuttaan epäiltiin. Aineistosta esiintyi moraalisista emootioista eniten häpeää. Häpeää tunnettiin köyhyydestä yleisesti sekä siitä ettei pärjää ja joutuu vastaanottomaan apua. Häpeään liittyi tiivisti ylpeys, joka näyttäytyi häpeän kääntöpuolena. Ylpeyden takia apua ei välttämättä voitu hakea. Lisäksi kirjoittajat kokivat syyllisyyttä köyhyydestään, kateutta sekä moraalista vihaa. Häpeän ja muiden ihmisten negatiivisen suhtautumisen takia monet kirjoittajista eristäytyivät ystävistä ja sukulaisista. Tällöin läheisimpien omaisten kuten perheenjäsenten tärkeys kasvoi. Selviytymiskeinot jaoteltiin aineistolähtöisesti psyykkisiin ja taloudellisiin. Psyykkisiä selviytymiskeinoja olivat sosiaaliset suhteet, usko ja toivo, konkreettinen tekeminen sekä tunteiden säätely. Taloudellisia selviytymiskeinoja olivat aktiivinen itse tekeminen, ulkopuolisen avun hyödyntäminen sekä säästäminen. Tärkeimpiä lähteitä tutkielmalle olivat Breakwell, G. (1986) Coping with threatened identities ja Tangney, J. P. & Fischer, K. W. (1995) (toim.) Self-Conscious Emotions.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: köyhyys
vähävaraisuus
lapsiperheet
perheet
moraalinen emootio
tunteet
moraali
selviytyminen
sosiaaliset ongelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record