"Persoona työvälineenä" : haaste sosiaalialan asiantuntijuudelle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10819
Title: "Persoona työvälineenä" : haaste sosiaalialan asiantuntijuudelle
Author: Kaljonen, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 1999-04-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/10819
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimusta virittää avoin kiinnostus sosiaalialan ammatillista tiedonmuodostusta kohtaan. Kiinnostus kohdentuu tekijän ja kokijan ääneen. Tutkimus perustuu teemahaastattetuihin, joissa sosiaalikasvattaja opiskelijat (N=27) ja lastensuojelun työntekijät (N= 19) kertovat ammatillista tarinaansa siitä, millaiset ammatilliset intentiot ovat alalle ohjanneet, mikä koulutuksessa koetaan merkitykselliseksi ja miten työkokemus tekijäänsä opettaa. Tutkimuksen tavoitteena on teemahaastattelujen fenomenologis-hermeneuttisen analyysin pohjalta liittyä sosiaalialan asiantuntijuutta, sen epistemologista pohjaa ja rakentumisen ehtoja koskevaan keskusteluun. Tutkimuksen teoreettisissa osiossa käsitellään elämismaailmaa uskomuksien ja elämyksellisten totuuksien pohjana, konstruktivistista tiedonmuodostusta sekä reflektiota osana tiedon tuottamisen prosessia. Ammatillisen tiedonmuodostuksen prosessia kutsutaan tutkimuksessa tiedon reflektiiviseksi konstruoinniksi. Tutkimuksen tekijän ja kokijan ääni kertoo, että sosiaalialalle tullaan hyvin monenlaisten ammatillisten intentioiden pohjalta. Alalle tulo saattaa perustua postmoderniin sattumaan, lapsuuden kodissa omaksuttuun syvään ihmisssuhdeorientaatioon tai vaikeiden elämänkokemusten jättämien jälkien virittämään kiinnostukseen ihmistä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kaikkia intentioita yhdistää ammattikulttuurin yhteisellä, syrnbolisella tasolla yhteisesti jaettu näkemys sosiaalialan työstä arvosidonnaisena, yhteiskunnan huonompiosaisten puolelle sijoittuvana, ihmisläheisenä työnä, joka mahdollistaa luovan ja itsenäisen työotteen. Suuret itsen ulkopuolelta asetetut metakertomukset sosiaalialan työstä vastuurationaalisena hoiva- ja huolenpitotyönä tai yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttavana muutostyönä eivät kuitenkaan enää näytä riittävän, antavan mieltä sosiaalialan opiskelulle ja työlle. Sosiaalialan ammatilliseen tarinaan on löydettävä myös persoonallinen päähenkilö ja se löytyy aidon teoreettisen pohdinnan rinnalla yksilöllisten kasvutarinoiden: "mistä minä ammatillisella kasvattajan tulen, miten voisin kehittää itseäni?" kollegiaalisesta jakamisesta ja reflektoinnista. Kysymykset koskettavat niitä syvimmin sosiaalialan asiantuntijuuden epistemologista perustaa ja koulutuksen painopistealueita. Kaikki mikä sosiaalialan koulutuksessa tukee oman maailmankuvan avartumista osoittautuu merkitykselliseksi. Teoriaopetuksen rinnalla erityisesti avoimet ryhmädialogit ja käytännön harjoittelujaksot nousevat keskeisiksi oman ammatillisen identiteetin ja uuden elinvoimaisen tiedon konstruoinnin areenoiksi. Oma persoona avautuu koulutuksen aikana sekä työvälineeksi että kehittämishaasteeksi. Sosiaalialan ammattilaisen suurin haaste on jatkuva itsensä ja ammattinsa kriittinen tiedostaminen ja elämän salaisuuden etsiminen. Sosiaalialan ammattilaisen tarina oli selkeästi ihmisen eettinen kasvutarina. Yhtä norminmukaista, oikeaa käsitystä sosiaalialan asiantuntijuudesta ei ole, eikä varmaan tulekaan olla. Vaativin ammatillinen haaste on kohdata todellisuus sellaisena, kuin se on, ja oppia sitä kautta soittamaan työssään ainoaa instrumenttiaan, omaa ihmisyyttään entistä moniäänisemmin ja rikkaammin - niin yksilöllisellä kuin kollegiaalisellakin tasolla. Tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä sosiaalialan tietokäsitystä kohdanneesta paradigmaattisesta käänteestä. Käänne koskee postmodernia puhetapaa persoonasta ja sen merkityksestä ammatillisen tiedon tuottamisen prosessissa. Tärkeiksi sosiaalialan asiantuntijuutta koskevaksi jatkotutkimuksen teemoiksi paljastuu tieteellisen tiedon ja kokemuksellisen ja elämyksellisen tiedon yhteen kietoutumisen problematiikka ja filosofinen, hyvän elämän ehtojen pohtiminen. Modernin ja professionaalisen selitystiedon tuolla puolen avautuu intuitiiviseen oivaltamiseen perustuva tietämisen tapa, jota ei voi sivuuttaa sosiaalialan asiantuntijuutta tarkasteltaessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalialan asiantuntijuus
sosiaalialan koulutus
ammatillinen tiedonmuodostus
lastensuojelutyö
intuitio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.61Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record