Eräiden metsikön neulaspinta-alan määrittämistapojen tarkkuudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10860
Title: Eräiden metsikön neulaspinta-alan määrittämistapojen tarkkuudesta
Author: Valkeapää, Annukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2002-12-04
URI: http://hdl.handle.net/10138/10860
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työssä tutkitaan, miten metsikön neulasala voidaan määrittää regressiomalleihin pohjautuen ja mitkä tekijät vaikuttavat tuloksen tarkkuuteen. Aluksi tarkastellaan taustalla olevaa, puun eri osien välisiä suhteita kuvaavaa piippumalliteoriaa, sekä aikaisempia tutkimuksia, joissa näitä yhteyksiä on selvitetty. Teorian pohjalta muodostetaan kvantitatiivinen malli, jonka avulla voidaan laskea metsikölle hehtaarikohtainen neulasala. Metsikkökohtaisen neulasalan määrittelyssä täytyy selvittää puun osien väliset riippuvuussuhteet kolmessa eri vaiheessa: 1) neulasalan riippuvuus oksan poikkileikkausalasta 2) puun oksa-alojen summan riippuvuus latvusrajan alasta ja 3) latvusrajan alan riippuvuus rinnankorkeusalasta. Nämä kolme komponenttiregerssiota ketjutetaan ja näin yksittäisen puun neulasala saadaan ennustettua rinnankorkeusalan perusteella. Neulasalan määrittämisen validiteettia ja reliabiliteettia tutkitaan erillisten aineistojen pohjalta sekä tarkastellaan lyhyesti muita mahdollisia menetelmiä määrittää neulasen pinta-ala. Esimerkkinä käytetään Hyytälän metsäasemalla sijaitsevan SMEAR-II tutkimusaseman metsikköä, josta oli käytettävissä talvella 2000-2001 kerätty aineisto. Puun latvusrajan perusteella voidaan ennustaa kokonaisoksa-ala tai sitten neulasala voidaan ennustaa suoraan latvusrajan poikkileikkausalalla, jos tämän aineiston oksa-alat korvataan edellisessä vaiheessa saaduilla neulasalan ennusteilla. Nämä menetelmät johtavat erilaisiin luottamusväleihin, sillä jälkimmäisessä menetelmässä oksatason neulasalan ennustevirhe jää huomioimatta. Vakion merkitystä yksittäisissä malleissa pohditaan ja mietitään millä perusteilla malli voidaan pakottaa origon kautta. Tutkitaan myös vakion poisjättämisen merkitystä oksatason ennusteessa ja sitä miten se vaikuttaa hehtaarikohtaiseen neulasalaan. Metsiköstä on mitattu runkolukusarja, josta selvitetään metsikön keskipuu ja runkojen lukumäärä hehtaarilla. Seuraavaksi lasketaan neulasalan ennuste keskipuulle ja tämä ennuste kerrotaan puiden hehtaarikohtaisella lukumäärällä. Näin saadaan metsikön hehtaarikohtaiselle neulasalalle ennuste. Tämän ennusteen tarkkuutta tutkitaan ennustevirheeseen pohjautuen ja muodostetaan sille 95 %:n luottamusväli. Eri puutason neulasalan ennustamismenetelmillä saatuja neulasaloja ja niiden tarkkuuksia vertaillaan ja pohditaan näiden käyttöön liittyviä rajoituksia. Neulasala ilmoitetaan myös neulasalaindeksinä, jolla tarkoitetaan neulasten kokonaispinta-alaa maapinta-alaa kohti. Hehtaarikohtainen neulasala muutetaan neulasalaindeksi jakamalla se 10 000 m2:llä. Tämän pohjalta SMEAR-II aseman tutkimusmetsikön neulasalaindeksiksi saadaan 6,6 ja sen 95 % luottamusväliksi [5,9 ; 7,3].
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: neulaspinta-alan määrittäminen
lineaarinen regressiomalli
ketjutettu malli
ennustevirhe
origon kautta pakotettu regressiosuora


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record