Siviilivallan joukkotuhoasepolitiikkaa: Euroopan unionin toiminta biologiset aseet kieltävän sopimuksen vahvistamiseksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10881
Title: Siviilivallan joukkotuhoasepolitiikkaa: Euroopan unionin toiminta biologiset aseet kieltävän sopimuksen vahvistamiseksi
Author: Alestalo, Outi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-10-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10881
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin joukkotuhoasepolitiikkaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osa-alueena. Lähtökohtana on tarkastella EU:n politiikkaa ja toimintaa siviilivallan käsitteen näkökulmasta ja selvittää, missä määrin EU:n harjoittama joukkotuhoasepolitiikka on siviilivallan politiikkaa. Siviilivallan toimintakeinot perustuvat poliittiseen ja taloudelliseen vaikuttamiseen, pyrkien näin rajoittamaan sotilaallisen voiman käyttöä keinona ratkaista konflikteja. EU:n voidaan katsoa toteuttavan siviilivallan ideaa multilateraalin toimintastrategian kautta. Strategia perustuu integraatiopolitiikkaan, unionin harjoittamaan sopimusdiplomatiaan, vuoropuheluun kolmansien maiden kanssa sekä alueellisen vakauden turvaaviin yhteistyöjärjestelyihin. Tavoitteena on myös identifioida siviilivallan ja monenvälisen yhteistyön vahvuuksia ja heikkouksia toimintastrategiana sekä näiden pohjalta hahmotella EU:lle kansainvälisen toimijan mallia turvallisuuden tuottajana. Unionin toimintaa ja politiikkaa on tässä työssä tarkasteltu erityisesti biologisten aseiden kieltosopimuksen vahvistamiseksi käytyjen neuvottelujen esimerkin avulla. Käytetty lähdeaineisto koostuu pääasiallisesti EU:n neuvoston yhteisistä kannoista ja toiminnoista sekä EU:n kansainvälisissä kokouksissa antamista julkilausumista. Joukkotuhoaseiden leviämisen aiheuttamista ongelmista johtuen EU tarvitsee selkeän, yhtenäisen ja johdonmukaisen strategian politiikkansa harjoittamiseksi. Tällä hetkellä suurimpia ongelmia tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tiellä ovat yhtenäisen näkemyksen puuttuminen EU:n roolista ja niistä keinoista, joilla EU:n tulisi politiikkaansa harjoittaa. Diplomatian tai poliittisen vuoropuhelun keinot ovat voimattomia sellaisen toimijan edessä, joka ei piittaa kansainvälisten normien velvoitteista. Konsensuspolitiikasta huolimatta kansallisilla intresseillä on viime kädessä suuri merkitys, varsinkin mitä poliittisesti herkemmästä aiheesta on kyse. EU:n mahdollisuuksia on toimia tällä multilateraalilla kentällä, yhteistyötä helpottaen ja sen mekanismeja vahvistaen. Vaatimuksia ovat pitkäjänteisemmän politiikan harjoittaminen, jäsenvaltioiden vahvempi sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä yhtenäisen strategian luominen unionin joukkotuhoasepolitiikan tehokkuuden ja uskottavuuden pohjaksi. Turvallisuuden tuottajan toimintamalli perustuu siviilivallan keskeisille periaatteille, kuitenkaan sotilaallisen voiman käytön mahdollisuutta torjumatta. Normatiivisten järjestelyjen heikkous ei-valtiollisten turvallisuusuhkien edessä vaatii monipuolista toimintavalikoimaa, joka kattaa niin diplomatian, ennalta ehkäisevän toiminnan, multilateraalien järjestelyjen vahvistamisen sekä sotilaallisen voiman käytön pelotteena ja politiikan uskottavuuden takaajana. Malli ei kyseenalaista arvojen, normien tai poliittisten toimintamuotojen ensisijaisuutta vaan tunnustaa, että toisinaan kansainvälinen yhteisö joutuu sellaisten tilanteiden eteen, joissa sotilaallisen voiman käyttöä ei voi täysin välttää.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
ulkopolitiikka
turvallisuuspolitiikka
multilateralismi
kansainväliset sopimukset
strategiat
siviilivalta
sotilaallinen valta
joukkotuhoaseet
biologiset aseet
kansainvälinen politiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record