Mediekonsumtion och valdeltagande i Finland : En undersökning om de finländska väljarnas bruk av massmedier och konsumtion av nyheter och politisk information i samband med deras valdeltagande i riksdagsvalen åren 1999 och 2003

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10883
Title: Mediekonsumtion och valdeltagande i Finland : En undersökning om de finländska väljarnas bruk av massmedier och konsumtion av nyheter och politisk information i samband med deras valdeltagande i riksdagsvalen åren 1999 och 2003
Author: Ahlbäck, Johan
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-02-15
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10883
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: I denna uppsats undersöks de möjliga samband som idag föreligger mellan människors förlitande på massmedier, och konsumtion av nyheter och politisk information i dessa, och deras valdeltagande i Finland. Syftet med uppsatsen är att studera vilken betydelse mediekonsumtionen har för de finländska väljarnas benägenhet att rösta, ifall mediekonsumtionen aktiverar eller passiverar väljarna, samt ifall konsumtionen av olika massmedier påverkar människor på olika sätt. Teorier inom politisk kommunikationsforskning gör gällande att massmediernas bevakning av politiken, och väljarnas förlitande på dessa, kan ha en aktiverande men även en passiverande påverkan på människor i politiska sammanhang. För att utreda vilken betydelse mediekonsumtionen har för de finländska väljarna studerar jag i uppsatsen hur mycket olika människor i Finland dagligen följer med nyheter och politik i massmedierna och hur detta i sin tur avspeglats i deras valdeltagande i de finländska riksdagsvalen åren 1999 och 2003. I undersökningen beaktas också olika sociodemografiska och socialpsykologiska faktorer som traditionellt betonats som viktiga för människors valdeltagande. Väljarnas förmåga att förstå den politiska informationens innehåll som de konsumerar i massmedierna beaktas även. Som underlag för uppsatsens empiriska undersökning används två enkätundersökningar berörande valen 1999 och 2003, gjorda av European Social Survey, vardera omfattande drygt 1 700 röstberättigade svarspersoner. Som analysmetod används logistisk regressionsanalys. Resultaten av uppsatsens analyser tyder på att massmedier och mediekonsumtion i Finland snarare har en aktiverande än en passiverande påverkan på väljarna. Aktiv mediekonsumtion uppvisar i regel endast positiva samband med människors benägenhet att rösta. Såväl i riksdagsvalet 1999 som 2003 går dessa positiva samband att belägga även efter att viktiga kontrollvariabler använts. Den aktiverande påverkan som mediekonsumtionen lyckas åstadkomma är dock begränsad. Det är främst väljarnas bruk av tidningar som medför positiva och statistiskt signifikanta samband med valdeltagandet medan deras bruk av televisionen inte gör detta. Det är även främst de väljare som inte har några svårigheter med att förstå den politiska informationens innehåll som de konsumerar i massmedierna som tenderar att aktiveras av tidningsläsandet. De väljare som har tydliga svårigheter med detta påverkas inte på något sätt alls av mediekonsumtionen.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: valdeltagande
mediekonsumtion
massmedier
riksdagsval


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record