YK ja poikkikansalliset yritykset – kansainvälisen sääntelyn yrityksistä yritysten yhteiskuntavastuuseen. Tutkielma diskurssin muutoksesta uusgramscilaisen hegemoniateorian näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10890
Title: YK ja poikkikansalliset yritykset – kansainvälisen sääntelyn yrityksistä yritysten yhteiskuntavastuuseen. Tutkielma diskurssin muutoksesta uusgramscilaisen hegemoniateorian näkökulmasta
Author: Ahtela, Taina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10890
Thesis level: master's thesis
Abstract: 1990-luvun lopulla suosiota saanut yritysten yhteiskuntavastuun idea ja sen sisällään pitämä itsesääntely ovat antaneet uutta tulta suuryritysten vallan kasvusta käytyyn keskusteluun. Yritysten yhteiskuntavastuu toistuu yhä useammin myös hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen ohjelmissa. Erityisen näkyvän roolin on ottanut pääsihteeri Kofi Annanin johdolla "vastuullista yrityskansalaisuutta" edistämään pyrkivän Global Compactin vuonna 2000 käynnistänyt YK. Tässä tutkielmassa kysytään, mikä selittää hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen intoa yritysten itsesääntelyn tukemiseen silläkin uhalla, että se rapauttaa valtioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin perinteisesti kuuluvia sääntelyn ja ohjauksen muotoja. Vapaaehtoisen yhteiskuntavastuun ja itsesääntelyn tukeminen on yhdistetty uusliberalismiin, mutta sitä on tulkittu myös vastareaktiona taloudellisen globalisaation synnyttämiin ristiriitoihin. Nämä trendit tuovat mieleen Karl Polanyin kuvaileman talouden sääntelyn purkamisen ja uudelleensääntelyn kaksoisliikkeen. Onko Global Compact osa Polanyin kuvailemaa suojelevaa vastaliikettä, yritys luoda parempi globalisaation hallinnan järjestelmä? Vai onko se sittenkin osa ensimmäistä, talousliberalistista liikettä, jonka perimmäinen tarkoitus on markkinamekanismien levittäminen yhä laajemmalle ja syvemmälle yhteiskuntaan? Polanyin klassikkoteoksessaan The Great Transformation esittelemän markkinaliberalismin kritiikin lisäksi tutkielmassa käytetään viitekehyksenä Stephen Gillin uusgramscilaista hegemoniateoriaa, jota taitetaan foucault'laisen näkökulman suuntaan. Tutkielmassa hyödynnetään mm. historiallisen blokin, diskursiivisen muodostelman sekä markkinasivilisaation käsitteitä. Tutkielmassa analysoidaan 1974–1993 toimineen YK:n poikkikansallisten yritysten komission raportteja sekä Kofi Annanin puheita Davosin talousfoorumille. Aineistosta paikannetaan diskurssianalyysin avulla erilaisia toiminnan ja vastuun attribuutioita. Analyysi kuvaa, kuinka kehitysmaiden liikkeen 1970-luvulla asettamat toiminnan ja kielen reunaehdot vähitellen murtuvat, ja 1980-luvun puoliväliin dominoinut "mahdollisuuksien" diskurssi väistyy uusliberalistisen, vaihtoehdottomuuden diskurssin tieltä. Myös Annanin puheissa dominoiva globalisaation hallinnan diskurssi ottaa annettuna uusliberalistisen globalisaation. Siinä on kuitenkin ero 1980- ja -90-lukujen uusliberalismiin: köyhien ja marginalisoitujen huomioiminen. Tämä kertoo globaalista taloudesta käydyn keskustelun reunaehtojen muuttumisesta globalisaatiokriittisen liikehdinnän seurauksena. Yritysten yhteiskuntavastuun diskurssi alkaa hahmottua osana laajempaa kokonaisuutta, kun sitä verrataan toiseen 1990-luvulla syntyneeseen, sisällöltään ja muodoltaan yhtenäiseen diskurssiin, third wayhin. Sen sijaan, että Global Compact ja yritysten yhteiskuntavastuu pyrkisivät luomaan todellisia globalisaation hallinnan välineitä, ne näyttäytyvät tutkielman perusteella reaktiona laissez-faire-liikkeen synnyttämään vastarintaan ja vallitsevan talousjärjestyksen legitimiteettikriisiin. Tutkielmassa esitetään, että yritysten yhteiskuntavastuun diskurssin funktio on third wayn lailla legitimoida talousliberalismia Washingtonin konsensuksen epäonnistumisten jälkeen. Yhdessä mm. kestävän kehityksen diskurssin kanssa nämä muodostavat diskursiivisen muodostelman tai diskurssien perheen, joka luo vaikutelman taloudellisen globalisaation iskujen pehmentämisestä ja näin suojelee vallitsevaa järjestystä vastahegemonisilta liikkeiltä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Third Way
Global Compact
yritykset
yhteiskuntavastuu
yritysvastuu
Yhdistyneet kansakunnat
hegemonia
uusliberalismi
globalisaatio
ylikansallisuus
poikkikansallisuus
diskurssianalyysi
markkinat - itsesäätely


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record