Urasuunnittelun kehittämisen haasteet valtioneuvostossa : Urasuunnittelu osaamisen kehittämisen menetelmänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10965
Title: Urasuunnittelun kehittämisen haasteet valtioneuvostossa : Urasuunnittelu osaamisen kehittämisen menetelmänä
Author: Pulkkinen, Laura
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-11-08
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10965
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan urasuunnittelua osaamisen kehittämisen menetelmänä ja sen mahdollisuuksia valtioneuvostossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia haasteita urasuunnittelun ja urakierron kehittämisessä löytyy valtioneuvostotasolla. Valtionhallinto joutuu lähivuosina kilpailemaan pätevästä ja osaavasta työvoimasta suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Valtiovarainministeriön käynnistämän urasuunnittelun edistäminen valtionhallinnossa -hankeen tavoitteena on ollut valtiotyönantajan kilpailukyvyn lisääminen. Tavoitteena on ollut myös urasuunnittelun yhteisten käytäntöjen ja mallien hahmottaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin hahmottaa valtioneuvoston toiminnan ja toimintaympäristön asettamia haasteita henkilöstön osaamiselle, jonka jälkeen pyritään kartoittamaan urasuunnittelun mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen menetelmänä. Tämän jälkeen pyritään esittämään ehdotuksia ja mahdollisuuksia urasuunnittelun kehittämiseksi valtioneuvostossa. Tutkimus jakautuu teoriaosuuteen sekä empiiriseen analyysiin. Teoriaosuudessa tarkastellaan suomalaisen julkisen hallinnon ja henkilöstöpolitiikan taustaa sekä keskeisimpiä muutoksia. Teoriaosuudessa selvitetään myös valtioneuvoston toiminnan lähtökohtia ja menetelmiä. Tämän jälkeen kartoitetaan osaamisen kehittämisen taustaa, ja perehdytään urasuunnitteluun osaamisen kehittämisen menetelmänä. Lähdeaineistossa valtiovarainministeriön julkaisuilla on keskeinen merkitys. Empiirisen analyysin aineistona on käytetty haastatteluaineistoa. Haastattelut tehtiin ministeriöiden kansliapäälliköille ja valtiosihteereille, sekä politiikkaohjelmien ohjelmajohtajille. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jonka jälkeen analyysi on tehty laadullisin menetelmin. Tutkimuksen mukaan ministeriöiden toiminta vaatii entistä laaja-alaisempaa osaamista sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Esteinä urasuunnittelun kehittämiselle voivat olla organisaatiokulttuuri, asenteet sekä järjestelmien, käytäntöjen ja tiedon puuttuminen. Tutkimuksen mukaan urasuunnittelun kehittämistä pidettiin ministeriön johdon positiivisena ja tarpeellisena asiana. Kehittämistyö voi kuitenkin olla vaikeaa ilman selkeää koordinointia, päämäärää ja poliittista tahtoa.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: hallinto
henkilöstöhallinto
henkilöstöpolitiikka
ministeriö
osaamisen kehittäminen
urasuunnittelu
urakierto
valtioneuvosto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record