Odotukset ja oppiminen rakenteellisessa muutoksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10990
Title: Odotukset ja oppiminen rakenteellisessa muutoksessa
Author: Ilvonsalo, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-01-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10990
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on oppiminen ja odotukset talouden rakenteellisen muutoksen vallitessa. Rakenteellinen muutos taloudessa merkitsee taloutta ohjaavan dynamiikan muuttumista. Taloudessa toimivien yksiköiden on sopeuduttava tapahtuneeseen muutokseen. Muutoksen tutkimiseksi on talous siirtymävaiheen aikana voitava mallintaa. Mallinnuksessa on otettava huomoon toimijoiden päätökset ja odotukset muutoksen aikana, sillä ne vaikuttavat mallin dynamiikkaan. Rationaalisten odotusten hypoteesi on ollut keskeinen odotuksien mallinnuksen lähtökohta taloustieteessä 1970 -luvulta lähtien. Hypoteesin mukaisesti talouden toimijoiden odotusten ajatellaan pitkän ajan kuluessa ja oppimisen seurauksena päätyneen rationaalisten odotusten tasapainoon. Rationaalisten odotusten hypoteesin on sanottu olettavan liian paljon talouden toimijoiden kyvystä muodostaa odotuksia ja tehdä päätöksiä. Dynaamisissa malleissa agentit on mallinnettu rajoitetummin rationaalisiksi. Agenttien odotukset konvergoituvat jonkin oppimismenetelmän perusteella kohti rationaalisten odotusten tasapainoa. Agentit oppivat ennustefunktion parametrien arvoja jollain tilastollisella estimointimenetelmällä. Uusien havaintojen saapuessa parametriestimaattien arvot estimoidaan uudelleen ja sijoitetaan ennusteita tuottavaan funktioon, joka ennustaa jonkin muuttujan arvon periodilla t+1. Dynaamisessa mallissa odotusten konvergoituminen edellyttää, että agentit ottavat uudet havainnot huomioon vähenevällä painoparametrilla painotettuna. Parametri on usein muotoa 1/t. Rakenteellisessa muutoksessa talous ei ole tasapainossa, vaan on siirtymässä tasapainosta toiseen. Jos agentit tietävät rakenteellisen muutoksen olevan meneillään, he painottavat uusimpia havaintoja enemmän käyttämällä jotain kiinteää painoparametria vähenevän painoparametrin sijasta. Tällöin ennusteet seuraavat paremmin taloudessa esiintyviä vaihteluita, mutta ennusteiden varianssi kasvaa. Tutkimusmenetelmänä on ollut alan kirjallisuuden ja tutkimustulosten arviointi. Tutkimuksessa on todettu, että taloudessa jossa rakenteelliset muutokset toistuvat lyhyin väliajoin ei pitkän aikavälin tasapainon käsite ole mielekäs. Mikäli talous suuren osan ajasta on tasapainotilan ulkopuolella, on mallin dynamiikkaa siirtymävaiheessa voitava mallintaa siten, että se tuottaa oikean suuntaisia ennusteita päätöksentekijöiden käyttöön. Tällöin on toimijoiden odotusten muodostumisen todelliset kognitiiviset prosessit otettava huomioon, jotta odotustenmuodostumisesta tehtävät approksimaatiot eivät tuota harhaa mallin lopputuloksiin. Jos toimijoiden odotuksissa on korreloitunutta harhaa, eivät rationaalisen edustavan toimijan oletuksen avulla suoritetut rakenteellisen muutoksen mallinnukset ja simulaatiot anna luotettavia tuloksia. Keskeisiä lähteitä ovat olleet Evans ja Honkapohjan rakenteellista muutosta käsitellyt julkaisu vuodelta 1993 sekä laaja artikkeli oppimisesta makrotaloustieteessä 1998 ja Conliskin rajoitetun rationaalisuuden yleisesitys vuodelta 1996. Taustatietoa aiheesta on ollut tarjolla Sargentin oppimista makrotaloustieteessä käsitelleessä teoksesta vuodelta 1993 ja Kirmanin ja Salmonin toimittamassa artikkelikokoelmassa vuodelta 1995.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: oppiminen - rakennemuutos - makrotaloustiede
taloudelliset ennusteet - odotukset
parametrit - taloudelliset ennusteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record