Yritysten vastuuraportointi : GRI-raportointiohjieston periaatteiden toteutuminen suomalaisessa vastuuraportoinnissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11079
Title: Yritysten vastuuraportointi : GRI-raportointiohjieston periaatteiden toteutuminen suomalaisessa vastuuraportoinnissa
Author: Loponen, Reetta-Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-03-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11079
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on suomalaisten yritysten vastuuraportointi ja erityisesti kansainvälinen GRI- raportointiohjeisto, jonka tavoitteena on edistää raporttien kehittymistä vertailukelpoisempaan ja laadukkaampaan, tilinpäätöskäytäntöä muistuttavaan muotoon. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää empiirisen aineiston valossa, miten hyvin kansainvälisen raportointiohjeiston, GRI:n, tavoitteet raporttien vertailukelpoisuudesta, olennaisuudesta ja sidosryhmien osallistamisesta toteutuvat. Tutkimuksen päätehtävä on arvioida GRI:n tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista suomalaisessa vastuuraportoinnissa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa vastuuraportoinnista, mitä voidaan käyttää kehitettäessä organisaatioiden vastuuraportointia edelleen. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida suomalaisen GRI-raportoinnin nykytilaa sekä arvioida GRI-ohjeiston onnistumista ja soveltuvuutta suomalaiseen raportointiin. Tutkimuksen viitekehyksenä toimivat pääasiallisesti sidosryhmälähestymistavat, jotka auttavat ymmärtämään miksi organisaation tulee tai kannattaa raportoida sidosryhmilleen toimintansa vaikutuksista. Tässä työssä yhteiskuntavastuuta ei käsitellä liiketoiminnasta erillisenä toimintona, vaan yrityksen vastuun nähdään olevan sen ydintoiminnan vaikutuksia ympäristöönsä. Aineistona tutkimuksessa on 29 yrityksen vastuuraportit ja soveltuvilta osin vuosikertomukset, tilinpäätökset sekä www-sivut. Tutkimus on joitakin yksinkertaisia määrällisiä menetelmiä soveltava, mutta pääasiassa laadullinen sisällönerittely suomalaisista vastuuraporteista.Käytössä oli LTT-Tutkimuksen kehittämä arviointimenetelmä, jossa kaikki raportit pisteytettiin. Arviointikohdat noudattelivat GRI 2002- raportointiohjeiston avainindikaattoreita. Määrällisiä kriteerejä arvioitiin asteikolla 0-1-2-3 ja laadullisia asteikolla 0-1-2. Määrällisiä kriteerejä arvioinnissa oli yhteensä 27 ja laadullisia kriteerejä 58. Arvioinnissa apuna käytettiin Access- tietokantaohjelmaa, jonne tallennettiin jokaisesta arvioitavasta raportista. Tämän tutkimuksen valossa GRI on onnistunut periaatteissaan suhteellisen hyvin. GRI-raportoijien joukko on kuitenkin Suomessa suhteellisen pieni. Raportointi oli kuitenkin selvästi levinnyt yli toimialarajojen, eikä se ollut enää pelkästään teollisuusyritysten asia. Suuri osa raportoijista oli päätynyt julkaisemaan vastuuraportin ja vuosikertomuksen yksissä kansissa, mikä osoittaisi vastuuraportoinnin vähitellen saavuttavan tasavertaisempaa asemaa organisaation raportoinnissa suhteessa perinteiseen tilinpäätösraportointiin. GRI:n käyttäminen on tämän tutkimuksen valossa tuonut raportteihin paljon määrällisiä indikaattoreita, vertailutietoa useilta vuosilta sekä ohjeistanut yrityksiä raportoimaan tasapainoisesti vastuun eri osa-alueilta. Raporttien kattavuus oli tutkimuksen valossa kohtuullisen hyvä. Raportointiperiaatteet ja raportin kattavuus ilmoitetaan erittäin usein. Raportteja voidaan pitää indikaattorien raportointitaajuuden mukaan kuitenkin vain osittain uskottavina. Suurimmat puutteet löydettiin raporttien laskentaperiaatteiden vakiintumattomuudessa. Raportteja on siten vaikea vertailla keskenään edes saman toimialan sisällä. Kehityskohteita löydettiin myös olennaisuuden periaatteen määrittelystä ja sidosryhmien osallistamisesta. Kolmasosa tutkituista raporteista oli ulkoisesti varmennettu ja raporttien kieli oli ymmärrettävää
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Global Reporting Initiative -- GRI
corporate social responsibility
yritykset
yhteiskuntavastuu
raportointi
ohjeet
vastuuraportointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record