Työtä pätkissä : Potkua pätkiin -kurssit osana ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa ja elämänpolitiikkaa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11088
Title: Työtä pätkissä : Potkua pätkiin -kurssit osana ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa ja elämänpolitiikkaa
Author: Stenvall, Elina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2006-04-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11088
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pätkätyöt ovat tulleet pysyväksi osaksi työelämää, ja niitä tehdään varsinkin naisvaltaisilla aloilla, mutta entistä enemmän pätkätyöt koskevat kaikkia työntekijöitä. Työelämän muutosten johdosta pätkätyöntekijöille on haluttu tarjota samanlaisia kuntoutusmahdollisuuksia kuin vakituiselle henkilökunnalle, ja näin ollen on aloitettu Potkua pätkiin -kurssit. Potkua pätkiin -kurssit ovat pätkätyöntekijöille suunnattuja kuntoutuskursseja, joiden tarkoitus on kohentaa pätkätyöntekijöiden voimavaroja ja jaksamista työssä. Potkua pätkiin -kursseja järjestää kolmannella sektorilla toimiva Työkuntoyhdistys ry. Yhdistyksen perustivat vuonna 1993 Suomen Mielenterveysseura, Miina Sillanpään Säätiö ja Huoltoliitto. Työssä on kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäinen keskittyy kurssien arviointiin ja toinen pätkätyöntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin työtään kohtaan sekä motivaation löytymiseen. Lopuksi pohditaan vielä ehkäisevän sosiaalipolitiikan mahdollisuutta puhuttaessa Potkua pätkiin -kursseista, sekä annetaan joitakin ehdotuksia kurssin kehittämiseksi. Työssä käytetty aineisto koostuu kolmesta erillisestä lomakkeesta, joita analysoidaan sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Aineistoa ei ole kerätty tätä tutkimusta varten, vaan se on saatu käyttöön Työkuntoyhdistykseltä, joka on kerännyt lomakkeet kurssin käyneiltä henkilöiltä. Ehkäisevä sosiaalipolitiikka on noussut keskusteluun pohdittaessa vaihtoehtoja korjaavalle sosiaalipolitiikalle. Ehkäisevä sosiaalipolitiikka on nähty kustannustehokkaana toimintana, josta on keskusteltu paljon esimerkiksi politiikan piirissä. Käsite on tästä huolimatta jäänyt akateemisen keskustelun ulkopuolelle, eikä sitä ole tutkittu paljon. Ehkäisevällä sosiaalipolitiikalla ei ole jaettuja käsiteyhteyksiä, mutta tässä työssä se on käyttökelpoinen käsite, joka toimii tausta-ajatteluna Potkua pätkiin -kursseille. Ehkäisevän sosiaalipolitiikan lisäksi elämänpolitiikan käsite on tärkeä käsite kun pohditaan vaikutusmahdollisuuksia työhön. Potkua pätkiin -kursseille haettiin viidestä eri syystä. Syitä olivat muutoksen hakeminen, potkun saaminen työhön, liikunta, kuntoutus ja vertaistuki. Kurssit auttoivat parantamaan varsinkin henkisiä ja fyysisiä voimavaroja, mutta ammatillisten voimavarojen kasvu oli vähäistä. Tässä työssä tarkastelluista pätkätyöntekijöistä suurin osa ei pysty vaikuttamaan työhönsä kovin paljon, mutta ne jotka pystyvät, ovat myös tyytyväisempiä työn muihin osa-alueisiin. Työhön vaikuttaminen nousee työsuhteen pysyvyyttä tärkeämmäksi tekijäksi suhteessa suurimpaan osaan työn osa-alueista. Työsuhteen pysyvyydellä on silti vaikutusta tyytyväisyyteen palkkaa tai työterveyshuollon järjestämistä kohtaan. Näillä kahdella tekijällä puolestaan on vaikutusta muuhun elämään. Motivaatio työhön löytyy työpaikan sosiaalisista suhteista ja työn sisällöstä. Tämän työn puitteissa kolmannella sektorilla järjestettävät kurssit ovat ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa. Pätkätyöntekijät voivat vaikuttaa työhönsä vähän ja he tarvitsevat kuntoutuskursseja. Kursseja tarvitaan työn muuttuneen luonteen vuoksi ja niitä on syytä kehittää edelleen. Tärkeimpinä lähteinä voidaan mainita Tilastokeskuksen vuonna 2001 tekemä tutkimus pätkätyöntekijöistä, Pirkko-Liisa Rauhalan tutkimus koskien ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa sekä Kristiina Härkäpään ja Aila Järvikosken tutkimukset kuntoutuksesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pätkätyö
prekariaatti
tilapäinen työvoima
ehkäisevä sosiaalipolitiikka
elämänpolitiikka
vertaistuki
kuntoutus
työmotivaatio
jaksaminen - työ


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record