Yhteiskunnallinen kampanja suostuttelevan viestinnän muotona case: Nuori Suomi ry:n lasten liikuntakampanja Liikuntaseikkailu maapallon ympäri

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11119
Title: Yhteiskunnallinen kampanja suostuttelevan viestinnän muotona case: Nuori Suomi ry:n lasten liikuntakampanja Liikuntaseikkailu maapallon ympäri
Author: Peutere, Katariina & Rasilainen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2001-08-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11119
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu ?tutkielmamme käsittelee yhteiskunnallista kampanjointia suostuttelevan viestinnän muotona. Tutkimuksen teoreettisena taustana olemme käyttäneet Lars Palmin väitöskirjassaan, Övertalningsstrategier ? att välja budskap efter utgångsläge, esittelemiä ajatuksia kampanjan lähtötilanteen analyysista sekä hänen kehittämäänsä päätösmallia. Teoriaosuudessa olemme tarkastelleet myös William J. McGuiren kehittämää viestinnän panos-tuotos -matriisia sekä esitelleet lyhyesti Leif Åbergin kampanjan suunnittelumallin. Esimerkkitapauksena olemme käyttäneet Liikuntaseikkailu maapallon ympäri ?kampanjaa. Tutkielmassamme olemme tarkastelleet kampanjan eri kohderyhmien eli opettajien, koululaisten ja vanhempien kokemuksia kampanjasta ja sen yhteydessä käytetystä materiaalista sekä sitä, mitä kanavia he ovat käyttäneet. Emme ole pyrkineet selvittämään kampanjalla aikaansaatuja vaikutuksia, koska tutkimuksemme toteutettiin heti kampanjajakson jälkeen, eikä vaikutustutkimus vielä tällöin olisi ollut mahdollista. Tutkimuksemme jakautui kolmeen osaan: opettajille ja vanhemmille suunnattuihin strukturoituihin lomakekyselyihin sekä koululaisten kanssa tehtyyn haastattelututkimukseen. Opettajien otanta tehtiin satunnaisotantana ja vanhempien otanta toimeksiantajamme toiveista johtuen harkinnanvaraisena otantana. Haastatellut koululaiset olivat käytännön syistä Uudenmaan alueelta. Haastattelut toteutimme puolistrukturoituna teemahaastatteluina. Tutkimuksemme osoitti, että Liikuntaseikkailu maapallon ympäri ?kampanja oli pääpiirteissään erittäin onnistunut. Kaikkien kohderyhmien kokemukset kyseisestä kampanjasta olivat hyvin positiivisia, eikä kohderyhmien sisällä juuri esiintynyt merkitseviä eroja mielipiteissä eri taustamuuttujien valossa tarkasteltuna. Käytetyistä kanavista radio oli tavoittanut kohderyhmät heikoimmin. Lisäksi tutkimuksemme osoitti, että kampanja oli ehkä rakennettu turhan voimakkaasti internetin varaan kohderyhmien internetin käyttövalmiudet huomioon ottaen. Tutkimuksessamme totesimme, että lapsille suunnatun yhteiskunnallisen kampanjan suunnittelussa tulisi erityisesti huomioida vanhemmille tiedottaminen, jotta he eivät kokisi itseään asiassa ulkopuoliseksi. Opettajien kohdalla tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei kampanjan toteutus kiireisessä kouluympäristössä koituisi liian työlääksi. Myös suoran tiedotuksen kampanjaorganisaatiolta opettajille tulisi olla laadukasta ja riittävää. Esimerkkikampanjamme suunnittelussa ei ollut käytetty teoriaosuudessa esittelemiemme kampanjan suunnittelumallien kaltaisia teoreettisia apuvälineitä. Tämä olisi saattanut tuoda kiireen leimaamaan kampanjasuunnitteluun enemmän ryhtiä. Ilman teoreettista taustaa kampanjan tavoitteet, sanoma ja kampanjoinnissa käytettävien kanavien hyödyllisyys eivät näyttäneet olleen kampanjaorganisaatiolle selkeitä suunnittelun alusta asti vaan ne muotoutuivat pikku hiljaa kampanjoinnin edetessä. Kampanjan suunnittelumallien käyttö suunnittelun apuna auttaisi varmasti esimerkiksi sanoman kohdistamisessa eri kohderyhmille ja toimivimpien kanavien valinnassa. Esimerkkikampanjamme tapauksessa tilanne oli kuitenkin sinänsä helppo, että kaikki kohderyhmät kokivat kampanjan aiheen tärkeäksi ja siitä oltiin kiinnostuneita. Tutkielmamme keskeisimpinä lähteinä olemme käyttäneet Lars Palmin väitöskirjaa sekä William J. McGuiren viestinnän pano-tuotos ?matriisia. Lisäksi lähteinä on käytetty muun muassa strukturoituja lomakekyselyitä, tilastollisia menetelmiä ja teemahaastattelua koskevia teoksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): suostuttelu
viestintä
kampanjat
liikunta
koululaiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record