Etuuskäsittely ja kannustintekniikat toimeentulotuessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11142
Title: Etuuskäsittely ja kannustintekniikat toimeentulotuessa
Author: Raivio, Helka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-10-09
URI: http://hdl.handle.net/10138/11142
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani on laadullinen haastattelututkimus, jossa tarkastelen suomalaisen sosiaaliturvan viimesijaista etuutta, toimeentulotukea hallinnoinnin välineenä. Tein kuuden kunnan alueella yhteensä 54 haastattelua, joista tutkielmaani varten valitsin 20 sosiaalityöntekijän ja 16 etuuskäsittelijän haastattelua. Haastattelut tein työskennellessäni virkamiesharjoittelijana ja tutkimusavustajana Stakesin toimeentulotuen muutoksia koskevassa tutkimushankkeessa vuosina 2002-2003. Haastatteluaineiston olen käsitellyt laadullisen aineiston analyysiin kehitettyä atlas.ti-ohjelmaa hyödyntäen ja analyysivälineinäni olen käyttänyt aineiston teemoittelua sekä tyypittelyä. Toimeentulotuki sisältää tekniikoita, joilla pyritään muokkaamaan ja ohjaamaan sekä toimeentulotukityöläisen että asiakkaan toimintaa ja käyttäytymistä – sekä heidän välisiään suhteita. Erittelen tutkielmassani näitä arkitason valtakäytännöiksi kutsumiani tekniikoita selvittääkseni, millaisia subjekteja toimeentulotuen kautta tuotetaan. Erityistä huomiota kiinnitän kahteen 2000-luvun alussa toimeentulotukeen liitettyä kannustintekniikkaan; lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta ja niin sanotun etuoikeutetun tulon kokeilulakiin, joista katson rakentuvan uuden aktiivisen toimeentulotuen. Tämä asiakasta uudella tavalla kannustava ja aktivoiva toimeentulotuki toimii tutkielmassani esimerkkinä hyvinvointivaltiollisen hallintarationaliteetin murenemisesta ja hyvinvointivaltion taipumisesta työstä hyvinvointia –valtioksi, jossa toteutetun sosiaalipolitiikan lähtökohdaksi määrittyvät ensisijaisesti kansalaisten työmarkkinaosallisuutta kasvattavat toimenpiteet. Kolmannen tutkielmassani tarkasteltavan lakimuutoksen – lain ehkäisevästä toimeentulotuesta – rajaan osoittamaan, kuinka aktivointia korostavan sosiaalipolitiikan varjona kulkee yhä myös vanha hyvinvointivaltiollinen eetos. Tarkastelemalla ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä voin eritellä myös niitä kontrolloivia ja kurinalaistavia tekniikoita, jotka toimeentulotuessa kohdistuvat tuen myöntäjään. Edellä mainittuja lakimuutoksia valotan toimeentulotuen etuuskäsittelyn, niin sanotun kirjallisen hakumenettelyn perspektiivistä. Itse etuuskäsittelyä analysoin instrumenttina rationalisoida ja uudelleen järjestää sosiaalitoimistojen työkäytäntöjä sekä tekniikkana muokata asiakkaiden sekä työntekijöiden välisiä suhteita – luoda uudenlaisia toimeentulotuen subjekteja. Etuuskäsittelyn ollessa ikkunani kiinnitän huomiota haastattelemieni toimeentulotukityöläisten näkemyksiin lakimuutosten paikasta ja tehtävästä; mihin lakimuutosten katsotaan tähtäävän, keitä niiden nähdään koskevan, mitä niillä todetaan saavutettavan. Aktivoivan toimeentulotuen ja etuuskäsittelyn välinen suhde paljastuu tutkielmassani ongelmalliseksi. Analyysini perusteella vaikuttaa siltä, että toimeentulotukityön tavoitteet ja niiden mukaiset toimenpiteet kohdistuvat eri intensiteetillä eri asiakasryhmiin. Analyysini perusteella etuuskäsittelyn asiakas syrjäytyy sosiaalityön kontaktista – ja siten sen tarjoamista palveluista ja tuesta. Aktivoinnin ja kannustimien mutta myös harkinnanvaraisena myönnettävän ehkäisevän toimeentulotuen voi nähdä ikään kuin väistävän etuuskäsittelyn asiakasta niiden kaikkien kohdentuessa tavalla tai toisella ensisijaisesti sosiaalityön asiakkaille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: toimeentulotuki
sosiaalietuudet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record