Etätyöntekijöiden arvostukset - viestinnän haasteet : Empiirinen tutkielma etätyötä tekevien arvostuksista tietoliikennealan yrityksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11271
Title: Etätyöntekijöiden arvostukset - viestinnän haasteet : Empiirinen tutkielma etätyötä tekevien arvostuksista tietoliikennealan yrityksessä
Author: Salmivaara, Virva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2002-09-23
URI: http://hdl.handle.net/10138/11271
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli pohtia, mihin seikkoihin työyhteisön viestinnässä tulisi etätyötilanteessa kiinnittää huomiota, jotta se vastaisi työntekijöiden toiveita. Työntekijöiden arvostuksia tarkastelemalla pyrittiin arvioimaan, olisiko etätyöskentelyä hyödyntävien henkilöiden ryhmällä omanlaisensa kulttuuriset arvostukset, jotka tulisi huomioida etätyöskentelyn viestinnälle luomiin haasteisiin vastattaessa. Työntekijöiden arvostusten tarkastelun lisäksi haluttiin pureutua konkreettisemmin kohdeyrityksen tilanteeseen; tarkastella työntekijöiden kokemuksia ja tarjota kehittämisehdotuksia etätyöskentelyn käytäntöjen ja yrityksen sisäisen viestinnän kannalta. Tutkielmaa varten luotiin kyselylomake, jossa kartoitettiin vastaajien arvostuksia määrällisillä ja kokemuksia omasta tilanteestaan laadullisilla kysymyksillä. Kohdeyrityksessä kyselyyn vastanneiden 105 henkilön vastauksia analysoitiin faktorianalyysin ja varianssianalyysin sekä sisällön erittelyn avulla. Aineisto osoitti eri määriä etätyötä tekevien ryhmien arvostuksissa melko paljon tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia työtä koskevien arvostusten ja etätyöskentelyn esteiden kohdalla. Erilaisen suhtautumisen työhön ei kuitenkaan havaittu olevan yhteydessä siihen, miten henkilö suhtautuu työyhteisönsä viestintään tai etätyöhön, ja viestinnän kohdalla eroavaisuuksia ilmeni vain esimiehen antaman palautteen tärkeydessä. Eri määriä etätyöskentelevien ryhmien ei siten todettu omaavan omanlaisiaan kulttuurisia arvostuksia, jotka viestinnässä olisi huomioitava. Myöskään siinä, miten vastaajat kokivat oman työyhteisönsä viestinnän ei havaittu juurikaan eroja. Viestinnän merkitykset ja kokemukset sen toimivuudesta olivat suhteellisen yhteneväisiä kaikissa vastaajaryhmissä eikä sisäisen viestinnän ongelmakohdissa noussut esille erityisesti etätyöskentelyyn liittyviä seikkoja. Etätyöskentelyn esteitä sekä vastaajia etätyöskentelyssä ja viestinässä harmittavia seikkoja tarkastelemalla voitiin kuitenkin todeta viestinnän olevan keskeinen tekijä etätyöskentelyn sujuvan hyödyntämisen kannalta. Viestinnän vaikeutuminen koettiin keskeiseksi esteeksi etätyöskentelymäärän kasvattamiselle ja työyhteisön kannustavaa suhtautumista etätyöskentelyyn pidettiin tärkeänä. Tärkeimpiä lähteitä tutkielmassa olivat etätyön kohdalla artikkelit teoksesta Suomi, Reima ym. (toim.) (1998): Teleworking Environments sekä Heinonen, Sirkka (1998): Suomalaisen etätyöpotentiaalin analyysi, organisaatiokulttuurin ja kulttuuristen arvostusten kohdalla Schein, Edgar H (1987): Organisaatiokulttuuri ja johtaminen ja Tilev, Kukka-Maaria (1994): Organisaation kulttuuriarvostusten ja sisäisen viestinnän arvostusten mittaaminen, ja viestintäkulttuurin sekä viestinnän arvostusten tarkastelun kohdalla Tukiainen, Tuuli (1999): Yhteisöviestinnän agendamalli. Yhteisöviestinnän merkitykset ja arvostukset ja niiden konstruointi tutkimusmenetelmälliseksi malliksi sekä Juholin, Elisa (1999): Paradise Lost or Regained? The Meanings and Perceptions of Organisational Communication of 1990’s in Finnish Work Organisations.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: etätyö
organisaatioviestintä
arvostus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record