"Vi är ganska givmilda när det gäller barnfamiljer" : En studie av barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11404
Title: "Vi är ganska givmilda när det gäller barnfamiljer" : En studie av barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning.
Author: Hakala, Anette Ulrika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-02-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/11404
Thesis level: master's thesis
Abstract: Barnfattigdomen har fått stor uppmärksamhet i vårt land de senaste åren. De allra fattigaste barnfamiljerna är tvungna att ansöka om utkomststöd för att finansiera sitt uppehälle. Trots ett ökat antal fattiga barnfamiljer finns det förvånansvärt få undersökningar om kommunernas utkomststödspolicy och det sociala arbetet med fattiga barnfamiljer, och framför allt om arbetet med barnen i dessa familjer. Föreliggande avhandling strävar efter att bidra till kunskapen på ovannämnda område: Den övergripande frågeställningen i avhandlingen är om det finns ett barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning. Med termen barnperspektiv avses i detta arbete inte enbart hur barnen själva kommer till tals och hur deras åsikter utreds utan även hur kommunerna genom sin "beviljningspolicy" inom utkomststödet beaktar barn. Avhandlingen undersöker således, som en del av det generella barnperspektivet, hurudana livsvillkor utkomststödet möjliggör för barn och deras familjer. Avhandlingen undersöker även om det råder konsensus mellan kommunerna då det gäller barnperspektiv och utkomststödspolicy. Konsumtionsvilkoren för de fattiga barnfamiljerna styrs i sista hand av kommunernas utkomststödspolicy. Avhandlingens teoretiska referensram beaktar därför, utöver forskning om fattigdom och utkomststöd, även teorier om konsumtion och konsumtionsvillkor för fattiga barnfamiljer. Den empiriska delen i arbetet består av en enkätundersökning utförd bland socialarbetare i 38 finländska kommuner. Enkätundersökningen utfördes november 2006-januari 2007. Materialet har i huvudsak analyserats kvantitativt. Svaren på de öppna frågorna i enkäten har även delvis analyserats kvalitativt. Det empiriska materialet analyseras både på mikronivå (d.v.s. hur socialarbetarna arbetar med barnfamiljer) och på makronivå (d.v.s. den kommunala utkomststödspolicyn inkluderande beviljningsprinciper, förekomsten av målsättningar, direktiv etc.) Undersökningen påvisar att det barnperspektiv som anläggs i utkomststödsarbetet är annorlunda än det barnperspektiv som anläggs i barnskyddsarbetet. Barnperspektiv i arbetet med utkomststöd handlar mera sällan om att "ta del av" barnens synpunkter och uppfattningar. I stället tar det sig ofta uttryck i en generösare utkomststödspolicy till barnfamiljer än till andra klienter inom utkomststödet. Utkomststödspolicyn i de undersökta kommunerna är dock mycket varierande. Benägenheten att bevilja utkomststöd till ändamål som tillgodoser psykiska, sociala och materiella behov är tämligen låg enligt undersökningen. Barnfamiljer med utkomststöd har svårt att upprätthålla en sådan konsumtionsnivå som majoriteten av befolkningen enligt tidigare studier på området anser att vara skälig även för klienter som får utkomststöd. Undersökningens resultat visar att de utkomststödsfamiljer som även är klienter inom barnskyddet stöds med förebyggande och kompletterande utkomststöd i en större utsträckning än övriga hushåll med barn. Undersökningen visar dock även att en stor del av socialarbetare som arbetar med utkomststöd åtminstone ibland är tvungna att hänvisa klienter vidare till den frivilliga sektorn eller barnskyddet på grund av bristande ekonomiska resurser.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: utkomststöd
barnfamiljer
socialarbetare
kommuner
barnets ställning
utkomststödspolicy
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record