Politiikan taistelumetaforiikka Max Weberin politiikan teoriassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11471
Title: Politiikan taistelumetaforiikka Max Weberin politiikan teoriassa
Author: Pankakoski, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-01-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11471
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Politiikan taistelumetaforiikalla tarkoitetaan sellaista kielenkäyttöä, jossa politiikka kuvataan esimerkiksi taisteluksi, kamppailuksi, sodankäynniksi tai muuksi väkivaltaiseksi toiminnaksi. Työ käsittelee politiikan taistelumetaforiikkaa saksalaisen sosiologin, taloustieteilijän ja historioitsijan Max Weberin (1864–1920) politiikan teoriassa. Tarkastelu yhdistää toisiinsa käsiteanalyyttisen lähiluvun, kontekstualisoidun aatehistoriallisen luennan, käsitehistoriaan kytkeytyvän metaforatutkimuksen sekä modernin metaforateorian näkökulmia. Työ pyrkii metaforisen kielen historiallisella ja kontekstuaalisella tulkinnalla hahmottamaan niitä merkityksiä, joita Weberin taistelumetaforat asiayhteydessään tulkittuina saavat. Osaltaan työ pyrkii myös edistämään metaforahistoriallisen lähestymistavan kehittymistä tarkastelemalla sen metodologisia lähtökohtia sekä käsittelemällä laajasti modernia metaforateoriaa. Työssä esitellään useita eri tapoja, joilla Weber käyttää taistelun (Kampf) käsitettä. Näitä ovat ainakin abstrakti ja eksistentiaalinen arvojen ja näkökantojen taistelu, yhteiskunnassa ja politiikassa esiintyvä latentti valintataistelu, Weberin sosiologisessa teoriassa esiintyvä aktiivinen ja pyrkimyksellinen taistelu sekä kirjaimellinen, fyysinen taistelu. Varsinaisten politiikan taistelumetaforien tulkintaa hahmotellaan suhteessa näihin. Politiikan taistelumetaforia luetaan myös suhteessa Weberin politiikkakäsitykseen ja perustuslailliseen teoriaan kokonaisuutena, jolloin korostuu taistelun ja valinnan (Auslese) periaatteiden sekä taistelumetaforiikan rakenteellinen funktio kokonaisteorian kannalta. Työssä käsitellään keisarillisen Saksan historiallisia erityispiirteitä, saksalaista poliittista kulttuuria sekä erityisesti konfliktuaalisuuden ajatukseen ja taistelukäsityksiin kytkeytyviä aatehistoriallisia tekijöitä. Osoitan, että ainakin osa Weberin taistelusanastosta periytyy suoraan (sosiaali-)darwinismista ja että samaa perua on myös Weberin taistelukäsitystä leimaava epämääräisen metaforisuuden ongelma. Käsittelen konfliktuaalisuuden teemaa saksalaisessa poliittisessa kulttuurissa, keisarillisen saksan aristokraattis-militaristista aatemaailmaa ja tämän suhdetta parlamentarismin edellyttämään mentaliteettiin sekä taistelun ajatukseen ja käsitteeseen Weberin aikana yleisesti liitettyjä mielteitä ja konnotaatioita. Politiikan taistelumetaforiikka nostaa esiin kysymyksen politiikan ja väkivallan suhteesta, ja Weberillä tämä ilmenee erityisesti taistelun muodonmuutosten ja väkivallan muodonmuutosten teemoissa. Weber näkee taistelun muotojen kirjaimellisesti väkivaltaisesta taistelusta metaforisiin taisteluihin muodostavan tietynlaisen jatkumon, ja tämä sama ajattelumalli heijastuu myös hänen käyttämissään taistelumetaforissa. Tulkitsen politiikan taistelumetaforien olevan eräs tapa säädellä politiikan ja väkivallan välistä suhdetta, joka Weberin teoriassa osin nimenomaan rikkaan taistelumetaforiikan vaikutuksesta jää epäselväksi ja moniselitteiseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: politiikka
käsitteet
historia
taistelu
taistelut
metafora
metaforat
väkivalta
politiikan teoria
käsitehistoria
Saksa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record