Oikeudenmukaisuuskokemukset, johtajan prototyyppisyys ja ryhmän arvostaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11482
Title: Oikeudenmukaisuuskokemukset, johtajan prototyyppisyys ja ryhmän arvostaminen
Author: Kuokkanen, Satu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2004-03-05
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11482
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää ryhmän johtajan prototyyppisyyden merkitystä hänen koetun oikeudenmukaisuutensa sekä ryhmän jäsenten tekemien statusarvioiden (arvostus ja ylpeys) välistä suhdetta moderoivana tekijänä. Johtajan oikeudenmukaisuuden ja ryhmän jäsenten tekemien statusarvioiden välillä oletettiin olevan yhteys vain silloin, kun johtaja oli ryhmän prototyyppinen jäsen. Lisäksi tutkittiin ryhmän johtajan koetun oikeudenmukaisuuden statusarvioiden kautta välittynyttä yhteyttä prososiaaliseen käyttäytymiseen sekä irtisanoutumisaikomuksiin. Tutkimuskysymykset perustuivat teoriaosuudessa esiteltävään sosiaalisen identiteetin lähestymistapaan sekä oikeudenmukaisuustutkimukseen. Erityisen tärkeäksi tutkimuksen viitekehykseksi nousi nämä kummatkin yhdistävä ryhmäarvomalli (Lind – Tyler 1988; Tyler – Lind 1992). Tutkimusaineisto (N = 364) kerättiin kahdesta samaan katto-organisaatioon kuuluvasta pankkialan organisaatiosta syksyllä 2003. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin. Asetettuja hypoteeseja testattiin lineaarisen regressioanalyysin, interaktioanalyysin (Aiken – West 1991) ja välittäjäanalyysin (Baron – Kenny 1986) avulla. Tutkimustulokset olivat pääsääntöisesti hypoteesien mukaisia: Ryhmän johtajan prototyyppisyyden havaittiin moderoivan menettelytapojen koetun oikeudenmukaisuuden ja statusarvioiden välistä yhteyttä; menettelytapojen oikeudenmukaisuus oli yhteydessä statusarvioihin vain silloin, kun ryhmän johtaja nähtiin sisäryhmää edustavana prototyyppisenä jäsenenä. Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden havaittiin myös olevan statusarvioiden, erityisesti ylpeyden, kautta yhteydessä irtisanoutumisaikomuksiin sekä prososiaaliseen käyttäytymiseen. Jakava oikeudenmukaisuus ei sen sijaan ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä mihinkään tutkittuun asiaan. Tulokset ovat yhteneväisiä sosiaalisen identiteetin lähestymistavan ja ryhmäarvomallin oletusten sekä aiemmin tehdyn tutkimuksen kanssa. Työn tärkeimpänä antina voidaan pitää ryhmän johtajan prototyyppisyyden merkityksen havainnollistamista oikeudenmukaisuuden ja statusarvioiden välillä. Missään muussa tutkimuksessa ei ole aiemmin todennettu sosiaalisen identiteetin lähestymistavan ja ryhmäarvomallin olettamaa ryhmän johtajan prototyyppisyyden vaikutusta. Oletus johtajan prototyyppisyydestä on kuitenkin hyvin tärkeä osa sekä sosiaalisen identiteetin lähestymistapaa että ryhmäarvomallia. Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat viimeaikaisia, kansainvälisissä alan aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: sosiaalinen identiteetti – johtajan prototyyppisyys
ryhmäarvomalli
organisaatiot – koettu oikeudenmukaisuus
organisaatiokäyttäytyminen – irtisanoutumisaikomukset
organisaatiokäyttäytyminen – prososiaalinen käyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record