Työpaikan sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun sosiaaliset representaatiot

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11542
Title: Työpaikan sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun sosiaaliset representaatiot
Author: Aro, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11542
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sosiaalipsykologian pro gradu ?tutkielmassa on tarkasteltu työssäkäyvien suomalaisten käsityksiä sukupuolisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Tavoitteena on selvittää kuinka käsite suomalaisessa kulttuurissa ymmärretään ja kuinka sitä selitetään. Teoreettisena viitekehyksenä on Serge Moscovicin kehittämä sosiaalisten representaatioiden teoria, jossa tutkitaan arkipäiväistä ajattelua kommunikaation tuloksena syntyvinä, monimuotoisina ja keskenään ristiriitaisinakin todellisuuden tulkintoina. Teorian pohjalta sukupuolista häirintää ja ahdistelua on lähestytty sosiaalisessa kommunikaatiossa merkityksensä saavana, tulkinnallisena käsitteenä. Käsitykset sukupuolisesta häirinnästä eivät ole haastateltavien yksityisiä käsityksiä, vaan osa jaettua, sosiaalista todellisuutta, joka ohjaa ja suuntaa havaintoja, ajattelua ja toimintaa. Tutkielman aineisto koostuu 17 teemahaastattelusta, jotka käsittelevät ihmisten käsityksiä ja mielipiteitä sukupuolisesta häirinnästä ja jotka on litteroitu sanatarkasti. Haastatteluista 8 on ryhmähaastatteluja ja 9 yksilöhaastatteluja. Haastateltavat ovat mies- ja naisvaltaisilla sekä sukupuolen mukaan eriytymättömillä aloilla työskenteleviä 22-56-vuotiaita suomalaisia miehiä ja naisia. Aineiston analyysin menetelmänä on käytetty laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä teoriaa (grounded theory). Tärkeimpinä tuloksina todetaan, että sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun sosiaaliset representaatiot ovat monimuotoisia ja usein keskenään ristiriitaisia. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu on tilannesidonnaista ja tapauskohtaista: määrittely on rajanvetoa häirinnän ja ?ei-häirinnän? välillä. Raja saatetaan määritellä joko kohteen kokemuksen, käyttäytymistä koskevien sosiaalisten sääntöjen tai oman, subjektiivisen suhtautumisen perusteella. Käyttäytymistä arvioidaan erilaisten kriteerien tai siihen liitettyjen ominaisuuksien perusteella. Häirinnän selitykset ovat yhteydessä siihen, minkälaista häirinnän oletetaan olevan, ja yhdistävät häirinnän erilaisiin elementteihin: valtaan, väärinymmärrystilanteeseen, työilmapiiriin, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Häiritsijä voidaan myös patologisoida tai vastuu häirinnästä siirtää osittain tai kokonaan häirinnän kohteelle. Miesten ja naisten representaatiot ovat pitkälti yhtenäisiä, mutta eroa on oman subjektiivisen suhtautumisen käytössä häirinnän selittämisessä sekä representaatioissa, jotka liittyvät sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Keskeiset lähteet ovat Moscovici (1981, 1984, 1988), Purkhardt (1993), Varsa (1993) ja Strauss ja Corbin (1990).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaaliset representaatiot
Subject (ysa): sukupuolinen häirintä
representaatio
häirintä
kokemukset
haastattelututkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record