Comparing Sense of Coherence, Depressive Symptoms and Anxiety, and Their Relationships with Health and Health Behaviours

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11548
Title: Comparing Sense of Coherence, Depressive Symptoms and Anxiety, and Their Relationships with Health and Health Behaviours
Author: Konttinen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-12-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/11548
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sosiologist Aaron Antonovsky was among the first who was interested in factors that maintain and enhance health instead of risk factors for different diseases. He developed the sense of coherence (SOC) construct, which is the core concept of his salutogenic theory, to explain how some individuals stay healthy despite the numerous stressful situations they encounter during their life. Sense of coherence is a global orientation towards life that characterizes the extent to which an individual appraises his or her internal and external environments as comprehensible, manageable and meaningful. In previous studies, there has been a strong inverse association between the SOC scale and the measures of depressive symptoms and anxiety. This is in accordance with Antonovsky's theory but the size of the correlations raises the question whether the SOC scale measures similar construct to depression and anxiety measures. The aim of this thesis was to investigate what is the relationship of the SOC scale (short form) with the measures of depressive symptoms (Beck Depression Inventory) and anxiety (Spielberger's State Anxiety Scale), and if they are similarly related to health and health behaviours. The participants of the present study were 25 – 74 years old Finnish men (n=2351) and women (n=2291) from the national cardiovascular risk factor survey (FINRISK) conducted in 1997. The SOC scale had strong and inverse correlations with the measures of depression (r=-0.62 among men and women) and anxiety (r=-0.57 among men and r=-0.54 among women). In addition, sense of coherence was similarly associated with health and health behaviours as depressive symptoms (cognitive and affective) and anxiety. These results suggest that the SOC scale overlaps with depression and anxiety measures. Nevertheless, there were also small differences between these measures: education was related only to sense of coherence, and in factor analysis, items of the each scale defined their own factors. The SOC scale was more normally distributed than the measure of depressive symptoms as depression measure did not create variation among those respondents who did not have depressive symptoms. However, the low end of the SOC distribution was more important in the prediction of different health variables than the high end of the SOC distribution. This finding questions the status of sense of coherence (as measured by the SOC scale) as a protective factor for health that is qualitatively different from risk factors. It is concluded that the items of the 13-item SOC scale should be reconstructed to reflect better the SOC construct and be less confounded with negative emotional states. Most important references: Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass. Relevant articles from scientific peer reviewed journals.Sosiologi Aaron Antonovsky oli yksi ensimmäisistä, joka oli terveyden riskitekijöiden sijaan kiinnostunut tekijöistä, jotka säilyttävät ja edistävät terveyttä. Hän kehitti koherenssin tunteen (sense of coherence, SOC) käsitteen osana salutogeenista teoriaansa selittääkseen, miten jotkut ihmiset säilyvät terveinä huolimatta niistä monista stressitekijöistä, joita he kohtaavat elämänsä aikana. Koherenssin tunne on yksilön kokonaisvaltainen suhtautumistapa sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöönsä, ja se koostuu ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja mielekkyyden kokemuksista. Koherenssin tunteen mittarilla on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan voimakas negatiivinen korrelaatio masennusoire- ja ahdistusmittareiden kanssa. Tämä on sopusoinnussa Antonovskyn teorian kanssa, mutta korrelaatioiden voimakkuus on herättänyt kysymyksen siitä, että mittaako koherenssin tunteen mittari samaa ilmiötä kuin masennus- ja ahdistusmittarit. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mikä on koherenssin tunteen mittarin (lyhyen) suhde masennusoire- (Beckin masennus skaala) ja ahdistusmittareihin (Spielbergin ahdistus skaala), ja onko koherenssin tunne samalla tavalla yhteydessä terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen kuin masennusoireet ja ahdistus. Tutkimuksen aineistona oli Kansanterveyslaitoksen vuoden 1997 FINRISKI tutkimuksen psykososiaalinen alaotos, joka on edustava otos 25 – 74-vuotiaista suomalaisista miehistä (n=2351) ja naisista (n=2291). Koherenssin tunteen mittari korreloi voimakkaasti ja negatiivisesti masennusoire- (r=-0.62 miehillä ja naisilla) ja ahdistusmittareiden (r=-0.57 miehillä ja r=-0.54 naisilla) kanssa. Lisäksi koherenssin tunne oli samalla tavalla yhteydessä terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen kuin masennusoireet (kognitiiviset ja affektiiviset) ja ahdistus. Nämä tulokset tukivat sitä, että koherenssin tunteen mittarilla on päällekkäisyyttä masennusoire- ja ahdistusmittareiden kanssa. Toisaalta mittareiden välillä ilmeni analyyseissä myös eroja: koulutus oli yhteydessä ainoastaan koherenssin tunteeseen ja mittarit oli erotettavissa toisistaan faktorianalyysissä. Koherenssin tunteen mittari oli normaalimmin jakautunut kuin masennusmittari, koska masennusmittari ei luonut vaihtelua niiden vastaajien keskuuteen, joilla ei ollut olleenkaan masennusoireita. Matala koherenssin tunne oli kuitenkin tärkeämpi terveyden kannalta kuin korkea koherenssin tunne. Tämä tulos kyseenalaistaa koherenssin tunteen aseman terveyttä edistävänä tekijänä, joka on laadullisesti erilainen kuin terveyden riskitekijät. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä on, että 13-osioisen koherenssin tunteen mittarin osioita pitäisi muokata kuvaamaan paremmin koherenssin tunteen käsitettä ja olemaan vähemmän päällekkäisiä negatiivisten tunteiden kanssa. Tärkeimmät lähteet: Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass. Olennaiset artikkelit tieteellisistä vertaisarviointi lehdistä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sense of coherence
depression
anxiety
tunteet
mittaaminen
terveys
koherenssin tunne
masennus
ahdistus
kvantitatiivinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.15Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.24Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record