Biodiversity Conversation as an Interest Group Issue

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11623
Title: Biodiversity Conversation as an Interest Group Issue
Alternative title: Painostusryhmien vaikutus biodiversiteetin suojeluun
Author: Eerola, Essi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 1999-09-01
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/11623
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Metsäpolitiikan aiheuttamat hyvinvointivaikutukset synnyttävät poliittisia jännitteitä, jotka heijastuvat metsäpolitiikan muodostumiseen. Tämä johtuu siitä, että tehdessään tulonjakoon vaikuttavia päätöksiä julkisen vallan täytyy eksplisiittisesti arvottaa eri yhteiskuntaryhmien hyvinvointi. Teollisuuden kannalta metsät ovat ennen kaikkea raaka-aineen lähteitä, mutta metsiin liittyy myös muita, esimerkiksi virkistyskäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä, arvoja. Metsäpolitiikkaan liittyvät kiistat ovatkin seurausta siitä, että metsien eri käyttömuodot ovat usein ristiriidassa keskenään. Tarkastelen lisensiaatintyössäni painostusryhmien vaikutusta metsäpolitiikkaan käsittelemällä julkisen vallan päätöstä metsien biodiversiteetin suojelusta. Biodiversiteetin suojelu on selvästi asia, jossa metsän omistajien, metsäteollisuuden ja ympäristöaktivistien tavoitteet ja käsitykset julkisen vallan roolista ovat vastakkaisia. Työssäni keskityn kahteen keskeiseen kysymykseen painostusryhmien vaikutuksessa: mihin suuntaan ne pyrkivät ajamaan julkisen vallan politiikkaa, ja miten niiden onnistuminen tavoitteessaan vaikuttaa eri yhteiskuntaryhmien hyvinvointiin. Käytän tilanteen analysointiin ns. common agency -kehikkoa, jossa ympäristöjärjestö ja metsäteollisuuden etujärjestö pyrkivät vaikuttamaan hallituksen päätökseen metsien suojelusta. Mallini perustuu ns. menu auction -malliin, jota laajennan niin, että sen avulla voi tarkastella tilannetta, jossa lobbaamisesta aiheutuu sosiaalisia kustannuksia, ja jossa painostusryhmät eivät ole yhtä tehokkaita pyrkimyksessään vaikuttaa metsien suojelun tasoon. Tarkastelen päätöksentekoa kahdessa eri tilanteessa: metsäteollisuuden tuotanto viedään ulkomaille tai kulutetaan kotimaassa. Metsäteollisuuden muodostaa monopoli, joten metsien suojelu vaikuttaa suoraan kotimaisen kulutuksen hintaan. Tilanne, jossa metsätuote viedään, muodostaa hyödyllisen vertailukohdan monimutkaisemmalle kotimaisen kulutuksen tapaukselle. Kun metsäteollisuuden tuotanto viedään, hallituksen valitsema metsien suojelun taso on aina korkeampi verrattuna tilanteeseen, jossa metsäteollisuuden tuotanto on tarkoitettu kotimaiseen kulutukseen. Tämä johtuu siitä, että suojelu nostaa kotimaisen kulutuksen hintaa. Tarkastelen myös, miten metsäteollisuuden markkinavoima, jota kuvaa kysynnän hintajoustavuus, vaikuttaa metsien suojeluun. Tarkastelu tuo ilmi, että painostusryhmien kannattaa kuluttaa resursseja hallituksen lobbaamiseen, ja siten lisätä jäsentensä hyvinvointia. Tästä seuraa, että hallituksen metsäpolitiikka noudattaa vain osittain normatiivista suosituksia. Siinä erikoistapauksessa, jossa metsäteollisuus vie tuotantonsa ja painostusryhmät ovat yhtä tehokkaita lobbaamisessa, poliittisen prosessin tuloksena hallitus valitsee suojelun tason, joka vastaa sosiaalisesti optimaalista metsien suojelua. Kuitenkin yleensä ympäristöjärjestön ja teollisuuden lobbaaminen vääristää hallituksen politiikkaa.The government must explicitly consider how to value the welfare of different groups in the society when making interventions in order to correct externalities. The welfare effects of government policies create political tensions, which are especially clearly seen in the formation of forest policy. This is because forests are used for timber production, but they are also valuable for other purposes, such as recreation. These different uses are often in conflict, and the trade-off manifests itself in political struggles over the formation of forest policy. In order to address the effects of lobbying on the forest policy, I consider a specific policy issue, namely the conservation of biological diversity in the forests. It is an issue on which forest industry, forest owners and forest activists have very different views concerning the role and responsibility of the government. In my Thesis, I concentrate on two main questions on interest group influence in the context of forest policy, namely to what direction groups affected by the policy seek to push the policy, and what welfare implications successful lobbying has. I analyze the government forest policy in the common agency framework, where an environmental lobby and an industrial lobby simultaneously attempt to influence the decision of the government by offering monetary contributions. To this aim I use the menu auction theory, which I extend to account for the possibility that lobbying is socially costly and that the lobbies are not equally successful in influencing the government. I consider government decision-making in two situations: exported forest product and domestic consumption. The forest industry is represented by a monopoly, and therefore, the conservation affects the price of consumption when the forest product is not exported. The case where the forest industry exports its product thus serves as a useful point of reference when analysing the more diversified case of domestic consumption. Compared to domestic consumption, the government will always choose higher conservation level when the monopoly exports its product and the foreign consumers bear the cost of conservation. Due to non-competitive production sector, it is also possible to analyze how the market power of the industry, determined by the elasticity of demand, influences the government's decision on conservation. The analysis explains why the government's forest policy only partly reflects the normative prescriptions. It also makes explicit that the lobbies indeed have an incentive to cast resources into costly lobbying. In the particular case when the monopoly product is exported and the two lobbies are equally efficient in influencing the government, the political equilibrium coincides with the social optimum. In general, however, lobbying distorts conservation from the socially optimal.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: biodiversiteetti
lobbaus
painostusryhmät
metsäpolitiikka
biodiversity - lobbying
forest policy - biodiversity


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.05Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record