Venäjän poliittiset puolueet - puolueita vai poliittisia klubeja. Venäjän puolueiden institutionalisoitumisen tarkastelua Jablokon tapausesimerkin kautta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11636
Title: Venäjän poliittiset puolueet - puolueita vai poliittisia klubeja. Venäjän puolueiden institutionalisoitumisen tarkastelua Jablokon tapausesimerkin kautta
Author: Kitaigorodski, Marina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11636
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu -työ tarkastelee Venäjän puolueiden institutionalisoitumiskehitystä vuosien 1993 ja 2004 välisenä aikana. Tapausesimerkiksi on valittu Venäjän demokraattinen puolue Jabloko, joka on yksi Venäjän pitkäikäisimmistä puolueista. Tässä tutkimuksessa institutionalisoitumista tarkastellaan niin puoluejärjestelmän kuin yksittäisen puolueen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa peilataan Venäjän puolueiden institutionalisoitumiskehitystä Scott Mainwaringin ja Timothy Scullyn puoluejärjestelmän institutionalisoitumiskriteereihin sekä Angelo Panebiancon puolueorganisaation institutionalisoitumista koskeviin käsityksiin. Samalla arvioidaan voidaanko Venäjän post-kommunistisen ajan puolueita pitää lainkaan puolueina. Tutkielmassa esitellään Venäjän puoluejärjestelmän heikkouden aspekteja ja uhkatekijöitä institutionalisoituneen puoluejärjestelmän kehittymiselle sekä Jablokon institutionalisoitumiskehitystä vuodesta 1993 lähtien. Tutkimustehtävä piti sisällään kuvauksen antamisen Jablokosta ja sen institutionalisoitumiskehityksestä vuodesta 1993 lähtien. Lisäksi pyrittiin selvittämään millaisia tehtäviä ja tavoitteita Jabloko on asettanut omalle toiminnalleen voimassa olevassa ohjesäännössään ja mitä nämä tehtävät ja tavoitteet merkitsevät Jablokon ja koko Venäjän puoluejärjestelmän institutionalisoitumisen kannalta. Tutkimuksen aineistona on käytetty Venäjän puoluejärjestelmää ja puolueita koskevaa aiempaa tutkimusta sekä Jablokoa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleja. Primaariaineistona on käytetty Jablokon voimassa olevaa periaateohjelmaa ja ohjesääntöä. Venäjän puoluejärjestelmä on epävakaa. Venäjän puolueita koskevan tutkimuksen mukaan Venäjän puoluejärjestelmä koostuu yhden henkilön ympärille muodostuneista pienpuolueista, joilla ei ole ruohonjuuritason yhteyksiä eikä toimivia puoluerakenteita. Puoluejärjestelmän heikkoutena pidetään myös sitä, ettei se ulota toimintaansa Venäjän alueiden poliittiseen päätöksentekoon. Jablokon institutionalisoitumiskehitys on ollut ristiriitojen sävyttämä. Puolue perustettiin alun perin vaaliyhdistykseksi vuoden 1993 parlamenttivaaleihin lähinnä yksittäisten henkilöiden käytännön tarpeisiin. Puolueen sen jälkeistä institutionalisoitumiskehitystä ovat leimanneet puolue-eliitin erimielisyydet siitä, miten puolueorganisaatiota tulisi kehittää sekä miten puolueen tulisi profiloitua suhteessa toimeenpanovaltaan. Tutkimuksessa ilmeni Jablokolla olevan puoluerakenne, jossa on monia puolueen hallintoon ja toimintaan perinteisesti kuuluvia elementtejä: puheenjohtaja, puoluekokous, puoluevaltuusto sekä puoluehallitus. Puolueorganisaatio käsittää keskushallinnon lisäksi alueellisen organisaatioverkoston, joka käsittää yhteensä 70 alueellista organisaatiota. Jablokolla on alueellinen osasto 67:ssä Venäjän federaation 89:sta subjektista. Puolueella on olemassa myös omia jäseniä. Jablokossa puolueen puheenjohtajalla on syvälle puolueorganisaatioon ulottuvat valtaoikeudet. Jablokoa toimintaa leimaavatkin puheenjohtajan voimakas rooli puolueen toiminnassa sekä puolueorganisaation rakentaminen keskusjohtoisesti ylhäältä päin. Jablokoa ei kaikilta osin voi pitää institutionalisoituneena puolueena, vaikkakin sille on muodostunut puolueelle ominaisia puoluerakenteen piirteitä. Tutkimuksen tuloksia oli myös se, että Jabloko on omaksunut monia perinteisesti puolueelle kuuluvia tehtäviä. Puolue pyrkii toiminnassaan luomaan yhteyksiä kansalaisiin ja mikä vahvistaa esitetyn teoreettisen viitekehyksen mukaan sekä puolueen omaa institutionalisoitumista että koko puoluejärjestelmän institutionalisoitumista. Venäjän puoluejärjestelmä on menettämässä puoluejärjestelmän institutionalisoitumisen kannalta tärkeän puolueen, mikäli Jablokon vuoden 1999 parlamenttivaaleista alkanut heikko menestys jatkuu.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: institutionalisoituminen
puolueet
puoluejärjestelmät
Venäjä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record