Labour demand, elasticity and adjustment : a dynamic model with firm and time specific adjustment and application to finnish firm data

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11651
Title: Labour demand, elasticity and adjustment : a dynamic model with firm and time specific adjustment and application to finnish firm data
Author: Siljander, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-12-01
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11651
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: This thesis deals with labour demand, the elasticises of labour demand and adjustment through the theory of labour economics, an econometric model and its application to panel data set of finnish firms. First a continues and discrete time model of labour demand are specified with strictly convex or quadratic adjustment costs. In the econometric part of the study a model for labour demand with firm and time specific elasticises and adjustment are specified. The adjustment parameter is also explicitly modeled. From the econometric model for labour demand the wage-, output-, capital- and trend elasticity are calculated for each observation in time. Then these elasticities are averaged according to the factor of interest which in this thesis are 1. time, 2. industry and 3. size of firm. The same applies for the adjustment parameter. Especially the wage elasticity is of special interest as it describes the effects of the tax wedge of labour on labour demand. In the econometric part of the thesis the elasticises and adjustment of labour demand are estimated from an unbalanced panel data set of the 500 largest enterprises in Finland as measured by turnover. The data covers the years from 1986 to 2003 and has a total of 8185 observations. As an econometric research method a fixed effects nonlinear seemingly unrelated regressions (SUR) algorithm is used to estimate labour demand. The results indicate that the wage and output elasticity of labour demand have increased during the observed period from 1986 to 2003. The wage elasticity has increased from -0.6 to -0.75 and the output elasticity from 0.8 to 0.9 in the long run during the data period. The same pattern is observed for these elasticises in the short run as well. Technical change has decreased labour demand by approximately two percent p.a. in the short and long run. These results confirm that finnish labour markets have become more flexible due to increased competition and integration of product markets which in turn are due to the single market policies of the EU and the effects of globalization on labour markets. The only surprise in the results is that the adjustment parameter has decreased slightly during the end of the observation period which points to mounting adjustment costs of labour demand and rigidities in the adjustment of labour markets. The results also show that the elasticises and adjustment of labour demand vary strongly with the industry of the firm. This points to the heterogeneity across firms and industries which validates the research strategy and methodology used here and should not be overlooked in empirical research in general. On the other hand firm size is not found to be a significant factor in determining the elasticises or adjustment. Therefore the explicit modeling of firm and time specific adjustment should be taken into account in future research on labour demand and its elasticises.Tämä tutkimus käsittelee työn kysyntää, työn kysynnän joustoja sekä sopeutumista teorianmuodostuksen, ekonometrisen mallin ja paneeliaineistosovelluksen kautta. Aluksi käsitellään yritysten työn kysyntää työn taloustieteen teorianmuodostuksen kautta ja johdetaan konvekseista sopeutumiskustannuksista dynaaminen malli. Ekonometrisessä osuudessa keskeisellä sijalla on em. mallin havainto- ja aikayksikkökohtainen luonne, estimoitavan työllisyysmallin joustavuus parametrien suhteen ja sopeutumisparametrin eksplisiittinen spesifioiminen ja mallintaminen. Työn kysynnän mallista lasketaan palkka-, tuotanto-, pääoma- ja trendijoustot havaintoyksiköittäin, mikä mahdollistaa joustojen keskiarvoistamisen mielenkiinnon kohteena olevan ominaisuuden suhteen. Samoin dynaamiset sopeutumisparametrit, ja siten sopeutumiskustannukset, ovat yritys- ja aikakohtaisia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työn kysynnän joustoja ja sopeutumista 1. ajan, 2. toimialan ja 3. yrityksen koon suhteen. Mallista saadaan tuotannon-, reaalipalkan-, pääomakannan- ja eksogeenisen teknologisen kehityksen vaikutukset työn kysyntään, eli työn kysynnän tuotanto-, palkka-, pääoma- ja trendijousto. Erityisesti palkkajouston vaikutukset voidaan samaistaa työn verotuksen työllisyysvaikutuksiin, eli siihen miten työn verokiila vaikuttaa työn kysyntään ja työllisyyteen yrityksissä. Tutkielman ekonometrisessä osassa ongelmanasetteluun paneudutaan liikevaihdoltaan 500 suurimman suomalaisyrityksen muodostaman paneeliaineiston kautta, joka kattaa vuodet 1986-2003. Työllisyyttä pyritään selittämään työn taloustieteen teorian implikoimilla ja tutkimuskirjallisuudessa yleisesti käytetyillä eksogeenisilla muuttujilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään staattista ja dynaamista paneeliregressiomallia, kiinteiden yritysvaikutusten (fixed effects) spesifikaatiolla. Estimointimenetelmänä käytetään epälineaarista iteratiivista seemingly unrelated regressions (SUR) –estimointia. Tuloksista havaitaan, että niin työn kysynnän palkka- kuin tuotantojousto ovat kasvaneet huomattavasti vuosien 1986-2003 välisenä aikana. Palkkajousto on kasvanut pitkällä aikavälillä arvosta -0.6 arvoon -0.75 ja tuotantojousto arvosta 0.8 arvoon 0.9. Nämä tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että hyödykemarkkinoiden integraatio EU:ssa, talouden kansainvälistyminen ja globalisaatiokehitys ovat lisänneet työmarkkinoiden joustavuutta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Hieman yllättävää tuloksissa on sen sijaan se, että sopeutumisparametri viittaa työn kysynnän sopeutumisen työmarkkinatekijöiden muutoksiin hidastuneen 2000-luvun alkupuolelle tultaessa. Tämä viittaa suoraan työmarkkinoiden rakenteellisten jäykkyyksiin. Työn kysynnän joustot ja sopeutuminen vaihtelevat hyvin voimakkaasti toimialan mukaan. Tämä viittaa sopeutumiskustannusten heterogeenisuuteen yli yritysten ja ajan, jolloin sopeutumisparametrin yritys- ja aikakohtainen spesifikaatio on perusteltu. Sen sijaan yrityksen kokoluokan suhteen ei ole havaittavissa merkittävää joustojen tai sopeutumisen vaihtelua.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Labour markets
labour demand
elasticity
adjustment
työmarkkinat
työn kysyntä
jousto
sopeutumisnopeus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.99Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record