"Siellä todellistuu se oma unelma" – Tutkimus vertaisryhmätoiminnan merkityksistä yksinadoptoiville naisille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11656
Title: "Siellä todellistuu se oma unelma" – Tutkimus vertaisryhmätoiminnan merkityksistä yksinadoptoiville naisille
Author: Talvikoski, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-04-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/11656
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -työssä olen tutkinut yksin kansainvälistä adoptiolasta hakevien naisten vertaisryhmätoimintaa. Sekä vertaisryhmätoiminta että kansainvälinen yksinadoptoiminen ovat jatkuvasti kasvavia ilmiöitä Suomessa, joten on yllättävää, että molempia ilmiöitä on tutkittu meillä melko vähän. Adoptiota käsittelevien suomalaisten tutkimusten määrä on vähäinen, sillä adoptio ei ole juurikaan kuulunut sosiaalityön tutkimuksen tai perhetutkimuksen mielenkiinnon kohteisiin. Osasyynä vertaisryhmiä koskevien tutkimusten vähäisyyteen saattaa olla se, että Suomessa vertaisryhmätoiminnalla on vain muutaman vuosikymmenen pituinen historia. Tutkielmani avaa siis uuden näkökulman niin vertaistoimintaan kuin adoptoimiseenkin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää mikä yksinhakijoiden ja -adoptoineiden vertaisryhmä on ja mikä merkitys sillä on yksinhakijoille. Yksinhakijoilla tarkoitan naisia, jotka ovat jo hakeneet tai aikovat hakea yksin adoptiolasta, mutta eivät ole vielä saaneet häntä. Kiinnostukseni kohteena on erityisesti vertaisryhmän merkityksien kuvaaminen ja ymmärtäminen. Aineistonkeruumenetelmiä oli kaksi, osallistuva havainnointi sekä fokusryhmähaastattelu. Osallistuin yksinadoptoivien vertaisryhmätapaamisiin neljä kertaa ja tein kaksi fokusryhmähaastattelua, joissa molemmissa oli neljä haastateltavaa. Osallistuvan havainnoinnin tarkoituksena oli tutustua vertaisryhmän toimintaan ja helpottaa yksinhakijoiden elämäntilanteen ymmärtämistä. Fokusryhmähaastatteluissa syvensin vertaisryhmissä kokoamaani tietoa. Aineiston analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen temaattinen analyysi ja aineisto onkin ohjannut vahvasti tutkimukseni etenemistä ja kirjallisuuden valintaa. Aineistoni valossa yksinadoptoimiseen näytti liittyvän kaksi keskeistä haastetta. Toinen haaste koski yksinhakijoiden erikoisasemaa adoptioprosessissa ja toinen ympäristön suhdetta yksinhakijuuteen. Vertaisryhmällä oli yksinhakijoille kolme keskeistä merkitystä. Nämä olivat 1) vertaisryhmä verkostoitumisen keinona samassa tilanteessa oleviin, 2) vertaisryhmä dialogisena yhteisönä, 3) vertaisryhmä kokemusperäisen tiedon tuottajana. Tässä tutkimuksessa yksinhakijoiden ja -adoptoineiden vertaisryhmä näyttäytyi uudenlaisena vertaisryhmänä, jossa vertaisten tapaaminen ei perustunut osallistujien yhteiseen ongelmaan, vaan iloiseen tapahtumaan, lapsen saamiseen. Tutkimuksen keskeinen lopputulos on se, että edellä mainitut vertaisryhmän käytännöt muokkaavat yksinhakijoiden identiteettiä. Siihen ei kuitenkaan pyritä tarkoituksellisesti, eikä se ole vertaisryhmätapaamisten lähtökohta. Tämä seikka erottaa tutkimukseni aikaisemmista tutkimuksista ja tekee yksinhakijoiden vertaisryhmästä erilaisen verrattuna moniin perinteisiin vertaisryhmiin. Keskeinen kirjallisuus: Susanna Hyväri (2001) Vallattomuudesta vastuuseen sekä Marianne Nylundin teokset vuosilta 1996-1999.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vertaisryhmät
adoptio
yksinadoptoiminen
identiteetti
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record