Venäjän omakuva ulkopoliittisessa diskurssissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11709
Title: Venäjän omakuva ulkopoliittisessa diskurssissa
Author: Herva, Kaisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2002-04-17
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11709
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee Venäjän representaatioita ulkopoliittisessa diskurssissa eli sitä, millainen kuva Venäjästä rakentuu ulkopoliittisissa asiakirjoissa. Venäjällä syntyi 1990-luvulla ulkopoliittinen konsensus, jonka piirteitä ovat kansallisten intressien korostaminen ja Venäjän kansainvälisestä asemasta kiinnipitäminen. Tavoitteena on tutkia sitä, miten 1990-luvun jälkipuoliskon viralliset ulkopoliittiset asiakirjat esittävät Venäjän roolin kansainvälisessä järjestelmässä ja kansainvälisessä politiikassa. Tutkimuksen viitekehyksenä on konstruktivistinen käsitys todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Tämän käsityksen mukaan rakenteet ja toimijat muokkaavat toisiaan. Diskurssianalyyttisen lähestymistavan mukaisesti sosiaalisen todellisuuden katsotaan syntyvän merkitysrakenteissa. Pyrkimyksenä on tehdä ymmärrettäviksi teksteissä ilmeneviä merkitysrakenteita ja niiden kautta sosiaalista todellisuutta. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty Christer Pursiaisen tutkimuksia, joissa konstruktivistista tutkimusotetta käytetään Venäjän ulkopolitiikan tutkimuksessa. Ulkopolitiikan diskursiivisen rakentumisen osalta nojaudutaan David Campbellin ja Iver B. Neumannin tutkimuksiin. Myös Alla Kassianovan tutkimus Venäjän ulkopoliittisesta diskurssista on toiminut tutkimuksen lähteenä. Analyysivälineenä on semiotiikasta lähtöisin oleva Greimasin aktanttimalli. Sen avulla teksteistä nostetaan esiin toimintarooleja eli aktantteja. Aktantit ovat subjekti, objekti, auttaja, vastasubjekti ja vastustaja, lähettäjä ja vastaanottaja. Pyrkimyksenä on toiminnan kokonaisrakenteen hahmottaminen. Aktanttimallin avulla tutkitaan merkitysten rakentumista sekä teksteissä ilmeneviä arvoja ja näkökulmia. Tutkimuksen aineistona ovat Venäjän kansallisen turvallisuuden konsepti vuodelta 1997, kansallisen turvallisuuden konsepti vuodelta 2000 ja ulkopoliittinen konsepti vuodelta 2000. Ne ovat ulkopolitiikan virallisia muotoiluja, joissa esitetään Venäjän ulkopolitiikan keskeiset tavoitteet. Analyysin perusteella Venäjän tavoitteena on keskeinen asema tulevassa maailmanjärjestyksessä. Sitä koskevat vaatimukset esitetään rakenteellisella ja objektiivisuuteen pyrkivällä kielellä. Tutkimuksessa käy ilmi, että Venäjä kohdistaa odotuksia YK:n ja Naton kaltaisiin kansainvälisiin toimijoihin. Kuitenkin muut toimijat nähdään Venäjän näkökulmasta ja määritellään Venäjän asemaa korostavan itsenäisen viitekehyksen kautta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: ulkopolitiikka
Venäjä
1990-luku
diskurssianalyysi
aktanttimalli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record